»

 

ANASAYFA / HOME


»

HAKKIMIZDA / ABOUT US
»


DANIŞMA KURULU / ADVISORY BOARD

»
YAYIN KURULU / EDITORIAL BOARD
»
GÜZ 2016 SAYISI /
FALL 2016 ISSUE
»
BAHAR 2016 SAYISI /
SPRING 2016 ISSUE
»
GÜZ 2015 SAYISI /
FALL 2015 ISSUE
»
BAHAR 2015 SAYISI /
SPRING 2015 ISSUE
»
GÜZ 2014 SAYISI /
FALL 2014 ISSUE
»
GÜZ 2013 SAYISI /
FALL 2013 ISSUE
»
BAHAR 2013 SAYISI /
SPRING 2013 ISSUE
»
GÜZ 2012 SAYISI /
FALL 2012 ISSUE
»
BAHAR 2012 SAYISI /
SPRING 2012 ISSUE
»
GÜZ 2011 SAYISI /
FALL 2011 ISSUE
»
BAHAR 2011 SAYISI / SPRING 2011 ISSUE
»
GÜZ 2010 SAYISI /
FALL 2010 ISSUE
»
ÖĞRENCİ ÇALIŞMALARI / STUDENT WORKS

»

SÖYLEŞİ / INTERVIEWS

»

FORUM / FORUM
»
GELECEK SAYI / FUTURE ISSUE
»
YAZIM KURALLARI / AUTHOR GUIDELINES

»

İLETİŞİM FAKÜLTELERİ / SCHOOLS OF COMMUNİCATION

»

LİNKLER / LINKS

»

ARŞİV / ARCHIVES

»

İLETİŞİM / CONTACT US

»

KİTAP DEĞERLENDİRMELERİ / BOOK REVIEWS

»

INDEKS / INDEX


 

ISSN1309-7601

Cilt 4 - Sayı 8

 

Bahar 2014 Sayısı / Spring 2014

 
Editörden / From Editor
 
   

Global Media Journal Bahar 2014 sayısına hoşgeldiniz...

Yeditepe Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nün emeğiyle yayına hazırlanan ve akademisyenler arasında uluslararası çapta bir iletişim ağı oluşturmayı hedefleyen dergimiz 4. Yılını doldururken yeni sayımız ile karşınızda olmaktan mutluyuz. Dergimizin 8. sayısında (Bahar 2014) geleneksel ve elektronik medyayı çeşitli açılardan ele alan 15 özgün çalışma yer alıyor.

Dergimizde ilk sırada Yrd. Doç. Dr. Şeyda Barlas Bozkuş tarafından İngilizce kaleme alınan "Rethinking Nationalism in the case of 1453 Conquest Museum in Istanbul" başlıklı makale yer alıyor. Bu örnek olay çalışmasında yazar, 1453 Fetih Müzesi aracılığıyla ulusal kimlik inşası konusunu inceliyor. Makalede İstanbul'un fethine adanan bu tarih müzesi aracılığıyla Türk vatandaşlarında Osmanlı-Türk kimliğinin ve tarih bilincinin nasıl yeniden şekillendirildiği araştırılıyor.

"Televizyon Dizilerinde Erkeklik Temsili: Kuzey-Güney Dizisinde Hegemonik Erkeklik ve Farklı Erkekliklerin Mücadelesi" başılıklı makale Doç.Dr. Emel Baştürk Akça ve Arş.Gör. Seda Algül'e ait. Kuzey-Güney adlı dizinin eleştirel metin analizinin yapıldığı bu çalışmada dizinin üç temel karakteri olan baba ve iki oğul arasındaki ilişkiye bakılarak, farklı erkeklik biçimleri arasındaki iktidar mücadelesini ortaya koymak üzere okumalar yapılıyor.

Dergimizdeki üçüncü makale Dr. Salih Bayram'a ait İngilizce bir çalışma. "Politics and the Turkish Press in the 2000's: From AKP to AK Parti" başlıklı çalışma Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ismi kısaltılırken partinin destekçilerinin ve karşıtlarının çoğunlukla farklı ifadeleri tercih etmesi olgusundan yola çıkarak, iktidar partisi ile basın arasındaki ilişkilerin 2002, 2007 ve 2011 seçimleri öncesindeki seyrini inceliyor. Süreçte gazete sahiplik yapılarındaki değişim de göz önünde bulundurularak basının Parti'ye yönelik negatiften pozitife doğru evrilen tutum değişikliği, içerik analizi yöntemi ile ortaya konuyor.

"Televizyon İzleme Alışkanlıkları, Motivasyonları ve TRT 6: Hakkari Örneği" adını taşıyan dördüncü makalemiz Doç.Dr. Vedat Çakır ile Önder Bozkurt tarafından yazıldı. Kullanımlar ve Doyumlar kuramı üzerine yapılandırılan bu çalışmada yazarlar Hakkari'de yaşayan 580 kişiye anket uygulayarak bu kişilerin televizyon izleme alışkanlıklarını, motivasyonlarını ve TRT 6 yayınlarının izlenmesine yönelik eğilimlerini araştırmış sonuç olarak söz konusu televizyon izleme motivasyonları ile Kürtçe yayınların izlenmesi arasında istatistikî açıdan anlamlı bir ilişkiye rastlamamışlardır.

Dergimizdeki İngilizce makalelerden üçüncüsü Yrd.Doç. Dr. A. Gönül Demirel ve Yrd.Doç.Dr. Lebriz Tosuner-Fikes tarafından yazıldı: "The E-mail Use in Open Communication Climates: A Path-Analysis Model". Yol analizi yöntemi kullanılarak şirketlerde e-posta kullanımının ampirik olarak test edildiği bu çalışmada işletmelerde e-posta kullanımı ile şirket içi bilginin serbestçe dolaşımı arasındaki ilişkilere bakılıyor. Sonuç olarak e-posta kullanımının bilginin etkin dağılımı üzerinde pozitif yansımaları ve "serbestçe dolaşan" şirket içi bilgilendirmenin iş memnuniyeti üzerinde doğrudan etkisi ortaya konuyor.

Dergimizde yer alan 6. çalışma 6 yazarın ortak ürünü olan "Milliyetçi Hareket Partisi'nin Alternatif Mecra Arayışında 2011 Genel Seçimleri ve Twitter Kullanımı", aynı zamanda TÜBİTAK desteğiyle yapılan bir araştırmanın çıktılarına dayanıyor. Öğr. Gör. Burak Doğu, Doç.Dr. Günseli Bayraktutan, Prof.Dr. Mutlu Binark, Tuğrul Çomu, Arş.Gör. Gözde İslamoğlu ve Yrd. Doç.Dr. Aslı Telli Aydemir bu çalışmada MHP'nin yeni medya ile ilgili deneyimini iki düzeyde, nicel ve nitel çözümlemelerle irdeliyor, partinin Twitter hesaplarını kullanımına dair çıkarımlarını ortaya koyuyorlar.

"Bilginin Popüler Kültür- Popüler Kültürün Bilgi Aracı Olarak Kullanıldığı Bir Alan: Yarışma Programları" adlı çalışmada Öğr.Gör. Dr. Onur Dursun ve Dilek Evirgen 'Ticari televizyonların yarışma programlarından beklentisi nedir?' sorusuna yanıt arıyor. Çalışmada bilgi yarışmalarının yeni biçim ve tematik uzlaşıları ile bunların eklemlenerek nasıl bir anlam dünyası yarattığı da eleştirel bir bakış açısıyla irdelenen konular arasında.

Dergimizin 8. makalesi Öğr. Gör. Hasan Gürkan ve Doç.Dr. Rengin Ozan'a ait olan "Butterfly Effect Filmi Örneğinde Karşı Sinemanın Hollywood'da Dönüşümü". Bu çalışmada yazarlar, anlatı açısından anaakım sinemanın karşısında duran karşı sinema kavramına açıklık getirmeyi ve klasik anlatıyı benimseyen Hollywood sinema endüstrisinin son yıllarda kendi bünyesinde üretilen filmlerinin bazılarının anlatı özellikleri açısından karşı sinema filmlerinin özelliklerini taşıdığını Butterfly Effect adlı film örneğini irdeleyerek saptamayı amaçlıyor.

Dr. Ebru Güzel "Toplumsal Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık ve Medyanın Rolü" başlıklı çalışmasında göstergebilimsel yöntem ile reklam analizi yaparak toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığın, özellikle biyolojik temelli bilimsel altyapısının, kurgulanmasında medyanın işlevini sorguluyor ve kadınların erkeğe göre aşağıda olan toplumsal konumlarının pekiştirildiği sonucuna varıyor.

"Hedonism, A Consumer Disease of the Modern Age: Gender and Hedonic Shopping in Turkey", Yrd.Doç.Dr. Ayça Kırgız tarafından İngilizce kaleme alınmış. Hedonizm, tüketici ve tüketim kavramları temel alınarak tüketicilerin alışveriş yapma alışkanlıkları ile alışverişten aldıkları haz değerlendirilmiş ve Edirne ilinde gerçekleştirilen araştırmada kadın ve erkek tüketiciler arasında fark bulunup bulunmadığı sorgulanmıştır.

11. makalemiz Yrd.Doç.Dr. Özgür Köseoğlu ve Doç. Dr. Nahir Erdem Köker'in Türk Üniversitelerinin Twitter kullanımları üzerine yaptıkları bir çalışma. "Türk Üniversiteleri Twitter'ı Dialogsal İletişim Açısından Nasıl Kullanıyor: Beş Türk Üniversitesi Üzerine Bir İçerik Analizi" başlıklı çalışma Üniversiteleri Kent ve Taylor (1988)'ın aracılandırılmış halkla ilişkiler için ortaya koyduğu beş diyalogsal prensibine gore değerlendirmiş, sonuç olarak en üst sıradaki beş Türk üniversitesinin, Twitter'dan bir diyalogsal iletişim aracı olarak yararlanmadığını ortaya koymuştur.

Sinema üzerine yapılan bir diğer çalışma da "Bir Ceset arayışı Olarak Hatırlamanın Eleştirisi: Bir Zamanlar Anadolu'da Zaman, Mekan ve Gerçeklik" başlığıyla dergimizde yer alıyor. Gönül Eda Özgül ve Kağan Tahan bu çalışmada Nuri Bilge Ceylan'ın Bir Zamanlar Anadolu'da (2011) filmi üzerine odaklanıyor ve filmin nasıl bir hatırlama rejimi ürettiği araştırıyor. Yazarların hatırlama kavramı ve hatırlamanın temelinde yer alan zaman, mekân ve gerçeklik kategorilerini sorunsallaştırıldığı çalışmada, filmin ürettiği zaman ve mekân anlayışı üzerinden filmde hatırlamanın farklı katmanlarda nasıl bir rol oynadığını araştırılıyor.

"Nitel Araştırmanın İletişim Araştırmalarında Rol ve Önemi Üzerine bir Deneme" başlıklı makalede Arş. Gör. Şakir Özüdoğru iletişim etnografisi, eleştirel söylem çözümlemesi ve göstergebilim yöntemlerini ele alıyor ve bu yöntemler özelinde nitel araştırmanın iletişim çalışmalarındaki yeri ve önemini tartışmaya açıyor.

Ondördüncü makalemizin yazarı Yrd.Doç.Dr. Feryade Tokan Şenol " Sosyal Medyanın Ahlaki Panik Tepkisi: Facebook'taki 'T.C.' örgütlenmesi" adlı çalışmasında Türkiye'de Facebook üzerinden gerçekleşen tepkisel bir eylemi konu edinerek taraf olma ve kimlik ifadesi ile beraber milliyetçi bir mücadelerin bir sosyal medya mecrasında nasıl gerçekleştiğini inceliyor.

Dergimizin bu sayısındaki son makale Yrd. Doç. Dr. Kader Tuğla'ya ait. "Türkiye'de İnternet Geleneksel Medyadan Daha Demokratik ve Alternatif bir haber Ağı Sunuyor mu:T24 Örneği" başlıklı çalışmada ana akım medyanın egemen geleneksel yapısının kırılabileceği ve alternatif haberciliğin de farklı bir boyuta gelebileceği ile ilgili savlar, haber sitesi T24'ün, "bağımsız internet gazetesi" ibaresine ne kadar bağlı kalabildiği ve güvenilir, demokratik, özgür habercilik anlayışına nasıl bir alternatif sunabildiği ile ilgili çıkarımlara dayandırılarak sorgulanıyor.

Hepinize keyifli okumalar dilemeden önce dergimizin oluşmasında katkıda bulunan tüm yazarlarımıza, çalışmaları özenle inceleyerek değerli yorumlarıyla yazarlarımızı yönlendiren hakemlerimize ve derginin yayına hazırlık sürecinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyoruz.

Bir sonraki sayımızda görüşmek üzere....
Saygılarımızla,
Global Media Journal Dergisi