Son Sayı / Current Issue

Genel Yayın Yönetmeninden / From the Editor-in-Chief

Canan AYKUT BİNGÖL
On Doctors’ Perception of Communication
Doktorların İletişim Algısı Üzerine

(1-6)

Tolga KARA
Instagram’ın Sağlık İletişimi Bağlamında Kullanımı: Özel Hastaneler Üzerine Bir İnceleme
The Use of Instagram in the Context of Health Communication: Study on Private Hospitals

(7-22)

Erdal  DAĞTAŞ & Nursel AYDIN
Yerel Magazin Basınının Ekonomi Politiği. Eskişehir’de Yayımlanan Magazin Dergilerinin Sektörel Çözümlemesi
Political Economy of Local Magazine Press: Sectoral Analysis of the Magazines Published in Eskişehir

(23-51)

E. Sahra ÖZTÜRK
Gender and Media:  Alternatif Media in Turkey
Cinsiyet ve Medya:  Türkiye’de Alternatif Medya

(52-65)

Aslı ELGÜN ORAL
Alternatif Bir Medya, Altkültürün Sesi: Zinler Üzerine Bir Değerlendirme
An Alternative Media, Voices of Subculture: An Evaluation on Zines

(66-82)

Emine Çağla KAYA & Altuğ AKIN
Televizyon Haberciliğinde Küresel Etkileşim Örneği Olarak NTV-BBC İlişkisi
Investigation of NTV from the perspection of Global Interaction

(83-104)

Nevin YILDIZ
Eleştirel Haber Çalışmalarının Ötesine Geçmek. Haberde muhalefetin olanakları üzerine bir tartışma
Going Beyond the Critical News Studies: A Discussion about the Possibilities of Opposition in News

(105-126)

Emrah BAŞER
25. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Siyasal Partilerin Basın İlanlarında Sözel ve Görsel Mesajlara Yönelik Bir İçerik Analizi
A Content Analysis To Determine The Verbal And Visual Message Contents of Political Advertisements on The 25th General Elections of Turkey

(127-149)

Yusuf DEVRAN & Ömer METİN
Habercilikte Hegemonya Mücadelesi: Yurttaş gazeteciliği : Fırsat Mı / Tehdit Mi?
Conflict of Hegemony in Newsmaking:  Citizen Journalism: Opportunity or Threat?

(150-173)

Aslı İGİT
“Yılanların Öcü” Filminin Ekoeleştirel Söylem Çözümlemesi
Ecocritical Discourse Analysis of the Film  Revenge of the Snakes

(174-189)

Sertaç Timur DEMİR
Modernite ve Ölüm: Açık Erişimli Ölüm Döşeğinden İzole Yoğun Bakım Ünitelerine Ölmenin Değişen Yüzü
Modernity and Death: Changing Face of Body and Dying from the Open-Access Deathbed to the Isolated Intensive Care Units

(190-202)

Fatma UÇAR
Tüketicilerin Reklamcılığa Yönelik Genel Tutumları
Consumers’ Attitudes towards Advertising in General

(203-222)

Merih TAŞKAYA &  Selda SARAL GÜNEŞ
Post-Modern Belirsizlik Ortamında “Satışa Sunulan Güven”: Sigorta Reklamları Örneğinde
“Trust Given to Consumption” in the Post-ModernAmbiguity: An Analysis of Insurance Advertisements

(223-238)

Pelin ÜGÜMÜ & Gülten ADALI AYDIN & Şükrü AYDIN
Reklamlarda Lgbti+ Bireylerin Toplumsal Cinsiyet Ve Tüketim Kültürü Çerçevesinde Sunumu
The Represantation of LGBTI+ Individuals in Advertisements within the Context of Gender and Consumption Culture

(239-265)

Seyhan AKSOY
Televizyon Reklamlarında Mizah Kullanımına İlişkin Eleştirel Bir Analiz
A Critical Analysis of the Use of  Humor in Television Advertisements

(266-302)

Cihan BECAN
“Kentsel Tüketim Ütopyalarından Distopik (Anti Ütopik) Mekâna Dönüşümün Reklamlardaki izdüşümü: Lüks Konut Reklamlarına Yönelik İçerik Analizi”
The Projection on Advertisements of Turning Urban Consumption Utopias into Dystopic Space: A Content Analysis on Luxury Housing Commercials

(303-327)

Mihalis KUYUCU
Gençlerde Akıllı Telefon Kullanımı Ve Akıllı Telefon Bağımlılığı Sorunsalı. “Akıllı Telefon(Kolik)” Üniversite Gençliği
Use of Smart Phone and Problematic of Smart Phone Addiction in Young People: “Smart Phone (colic)” University Youth

(328-359)

Ayşe BİNAY KURULTAY
Arketipler: Markaların Yeni Anlam Yaratıcıları
Archetypes: The New Meaning-Makers of Brands

(360-378)

Emel KARAYEL BİLBİL & Şükrü GÜLER
Dijital Ortamda Kurumsal İtibar Yönetimi ve Viral Uygulamalar İlişkisi
The Relationship Between Online Reputation Management and Viral Marketing Applications

(379-402)