Bahar 2014 Sayısı / Spring 2014 Issue

Bahar 2014 Sayısı / Spring 2014 Issue​
Cilt 4 - Sayı 8 / Volume 4 - Issue 8

Şeyda BARLAS BOZKUŞ 
Rethinking Nationalizm in the Case of 1453 Conquest Museum in Istanbul
PDF

Emel BAŞTÜRK AKCA & Seda ERGÜL
Televizyon Dizilerinde Erkeklik Temsili: Kuzey Güney Dizisinde Hegemonik Erkeklik ve Farklı Erkeklik ve Farklı Erkekliklerin Mücadelesi
Representation of Masculinities: The Struggle of the Hegemonic and Other Masculinities in the TV Series ‘’ Kuzey Güney’’
PDF

Salih BAYRAM
Politics and the Turkish Press in the 2000s: From ‘’AKP’’ to ‘’ Ak Parti’’
Türkiye’de 2000’li Yıllarda Habercilik ve Siyaset: “AKP”den “Ak Parti” ye
PDF

Vedat ÇAKIR & Önder BOZKURT
Televizyon İzleme Alışkanlıkları, Motivasyonları ve TRT 6: Hakkari Örneği
Television Viewing Habits, Motivations and TRT 6: The Case of Hakkari
PDF

Gönül DEMİREL & Lebriz TOSUNER-FIKES
E-Mail Use in Open Communication Climates: A Path- Analysis Model
Açık İletişim Kültürlerinde E- Posta Kullanımı: Bir Yol Analizi Modeli
PDF

Burak DOĞU & Günseli BAYRAKTUTAN & Mutlu BİNARK & Tuğrul ÇOMU & Gözde İSLAMOĞLU & Aslı TELLİ AYDEMİR
Milliyetçi Hareket Partisi’nin Alternatif Mecra Arayışında 2011 Genel Seçimleri ve Twitter Kullanımı
The Nationalist Movement Party in Search for a New Medium: Practising Twitter in the 2011 General Elections
PDF

Onur DURSUN & Dilek EVİRGEN
Bilginin Popüler Kültür- Popüler Kültürün Bilgi Aracı Olarak Kullanıldığı Bir Alan: Yarışma Programları
The Field in Which Information Is Used As Populer Culture and Populer Culture Is Used As a Means of Information
PDF

Hasan GÜRKAN & Rengin OZAN
Butterfly Effect Filmi Örneğinde Karşı Sinemanın Hollywood’da Dönüşümü
The Transformation of Counter Cinema on Hollywood in the Butterfly Effect
PDF

Ebru GÜZEL
Toplumsal Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık ve Medyanın Rolü
Gender Discrimination and the Role of Media
PDF

Ayça KIRGIZ
Hedonism, A Consumer Disease of  the Modern Age: Gender and Hedonic Shopping in Turkey
Modern Çağın Tüketici Hastalığı Hedonizm: Türkiye’de Cinsiyet ve Hedonik Alışveriş
PDF

Özgür KÖSEOĞLU & Nahit ERDEM KÖKER
Türk Üniversiteleri Twitter’ı Diyalogsal İletişim Açısından Nasıl Kullanılıyor: Beş Türk Üniversitesi Üzerine İçerik Analizi
How Turkish Universities Use Twitter in Terms of Dialogic Communication: A Content Analysis of Five Turkish Universities
PDF

Gönül Eda ÖZGÜL & Kağan TAHAN
Bir Ceset Arayışı Olarak Hatırlamanın Eleştirisi: Bir Zamanlar Anadolu’da Zaman, Mekan ve Gerçeklik
A critique of Remembering as a Quest for a Corpse: Time, Space and Reality in Once Upon a Time in Anatolia
PDF

Şakir ÖZÜDOĞRU
Nitel Araştırmanın İletişim Araştırmalarında Rol ve Önemi Üzerine bir Deneme
An Essay on the Importance and the Role of Qualitative Research in Communication Studies
PDF

Feryade TOKAN ŞENOL
Sosyal Medyada Ahlaki Panik Tepkisi: Facebook’taki “T.C.” Örgütlenmesi
PDF

Kader TUĞLA
Türkiye’de İnternet Geleneksel Medyadan Daha Demokratik ve Alternatif Bir Haber Ağı Sunuyor mu: T24 Örneği
Does the Internet Offer a More Democratic And Alternative News Network From The Traditional Media in Turkey: the T24 Case
PDF