Bahar 2016 Sayısı / Spring 2016 Issue

Bahar 2016 Sayısı / Spring 2016 Issue​
Cilt 6 - Sayı 12 / Volume 6 - Issue 12

Neda ÜÇER
Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı Bağlamında Gençlerin Sosyal Media Kullanımına Yönelik Niteliksel Bir Araştırma 
A Study to Examine University Students’ Use of Social Media in the Context of Uses and Gratification Approach
PDF

Selvinaz SAÇAN & Derya ADIBELLİ
Üniversite Öğrencilerinin Medya Okur-Yazarlık Düzeylerinin Bazı Faktörler ile İlişkisi 
Factors that Affect Media Literacy Level of University Students
PDF

Şeyda BARLAS BOZKUŞ 
Popüler Çok Seslilik ve Internet Capsleri: Türk Gençlerinin Sosyal Medya Üzeriden Sosyo-Politik Söylemini Yansıtması 
Pop Polyvocality and Internet Memes: As a Reflection of Socio-Political Discourse of Turkish Youth in Social Media
PDF

Sema Esin ERBEN & Jale BALABAN-SALI
Türkiye'de Vegan Aktivistlerin Sosyal Medya Kullanımı
Social Media Use of Vegan Activists in Turkey
PDF

Sinem EYİCE BAŞEV
Öğrencilerin Geri Dönüşüm Davranışları ve Bu Davranışa Etki Eden Sosyo-demografik Faktörler Üzerine Bir Çalışma
Recycling Behaviour of Students and the Effect of Sociodemographic Characteristics on 89-107 Their Behaviour
PDF

Yelda ÖZKOÇAK
Türkiye’de Akıllı Telefon KullanıcılarınınOyalanma Amaçlı Tercih Ettikleri Mobil Uygulamalar
Turkish Smartphone Users’ Mobile Application Preferences for Recreation
PDF

Sema DOĞRU & Sevim KOÇER
GSM Operatörü Kullanıcılarının Marka Sadakati Üzrine Bir İnceleme 
A Study on Brand Loyalty of GSM Operator Users
PDF

Ozan YILDIRIM & Emrah BAŞER
İnternetin Girişimciliği Kapsamında Değişen Enformasyon Siteleri Üzerine Bir Değerlendirme
An Evaluation of Changing Information Sites within the Scope of Internet Entrepreneurship
PDF

Tuğçe ERTEM ERAY
Türkiye’de Diyalojik Halkla İlişkiler Aracı Olarak Kurumsal Web Sayfalarının Kullanımı
Utilization of Corporate Websites as a Dialogic Public Relations Tool in Turkey
PDF

Defne ÖZONUR
Televizyon Programlarını Sınıflandırma Sistemleri: “Akıllı İşaretler” Ne İşe Yarar? 
Television Content Rating Systems: What is the function of “Smart Signs”?

PDF

Beste Nigâr ERDEM
Amerikan Hegemonyasının İdeolojik Boyutunun Türkiye’deki Kitlesel Gazetecilik Anlayışı Üzerinden Değerlendirilmesi, 1950-1955 
An Evaluation of the Ideological Extent of American Hegemony through Mass Journalism Understanding in Turkey, 1950–1955
PDF

Burak ÖZYAL
Tık Odaklı Habercilik: Tık Odaklı Haberciliğin Türk Dijital Gazetelerindeki Kullanım Biçimleri 
Click-Based Journalism: Practise Types of Click-Based Journalism in Turkish Digital Newspapers
PDF

E. Gülay ER PASİN
Psikanalitik Bir Makalenin Sinemaya Uyarlanması: Todd Haynes’in Steven’ı Freud’un Dövülen Çocuğu mu? 
Film Adaptation of a Psychoanalytic Article: Is Todd Haynes’s Steven Freud’s Beaten Child?
PDF

Selda SARAL & Deniz YAĞIZ BAYLAN
Değişen Toplumsal Yapının Film İçeriklerine Yansıması: Kibar Feyzo ve Recep İvedik Filmlerinin Greimas’ın Eyleyenler Örnekçesine Göre Çözümlenmesi 
Cinema reflecting the consequences of social changes: the changing social structure and comedy films.
PDF

Eda ÖZTÜRK & Gül ŞENER & H. Kemal SÜHER
Sosyal Medya Çağında Ürün Yerleştirme: Instagram ve İnstabloggerlar Üzerine Bir İçerik Analizi
Product Placement in the Social Media Era: A Content Analysis on Instagram and Instabloggers
PDF

Gülten ADALI AYDIN
Popüler Kültür ve Reklam İlişkisi: Basılı Reklamlarda 14 Şubat Sevgililer Günü 
Relationship Between Popular Culture and Advertising: Valentine’s Day in the Print Ads
PDF

G. Motif ATAR & Gülcan ŞENER & Atılım ONAY
Aşkın Metafor Hali: Sevgililer Günü Kapsamında Kadın ve Erkek Dergilerindeki Reklamlarda Aşkın Sunumu 
Metaphor of Love: Representation of Love Within the Scope of St. Valentine’s Day Advertisements Placed in Women’s and Men’s Magazines
PDF

Ezgi SAATCIOĞLU & Ayda SABUNCUOĞLU
İdealize Edilmiş Erkek Bedeninin Bir Reklam Çekiciliği Olarak Kullanımına Yönelik Bir Araştırma
A Study on the Idealization of the Male Body as an Advertising Appeal
PDF

Cansu ARISOY
Siyasal İletişimde Kimliği Merkeze Alarak Markalaşmak 
Identity Centered Branding in Political Communication
PDF

Şafak ERKAYHAN & İrem TEKİN
Etkileşimli Medya Fasadları Yoluyla Etkili İletişim
Engaging Communication and Social Interaction Through Interactive Media Facades
PDF

Uğur Zeynep GÜVEN
Alternatif Müziğinizi Nasıl Alırdınız?: Yeni Medya ve Dönüşen Kültürel Kapital
How Would You Like Your Alternative Music? New Media and Cultural Capital in Transition
PDF

Gözde DALAN POLAT
İletişim Antropolojisi Üzerine Bir Deneme
An Essay on Communication Anthropology
PDF

Olcay ÖZTUNALI
Antonio Machado’nun Şiirinin XX. Yüzyılda Otuzlu ve Kırklı Yıllarda İspanya’da Alımlanması 
The Reception of Antonio Machado’s Poetry in the Thirties and Forties in the Twentieth Century
PDF

Abdulsamet GÜNEK
Küresel Çağın Yeni “Bilgi Tapınakları” Küresel Ağlara Sahip Vakıf ve Think Tanklar
The New Knowledge Temples of the Global Age: Foundations Have Global Scale Networks and Think Tanks
PDF

Arda Umut SAYGIN
Futbolun McDonaldlaşmasına Katkı: Passolig
The McDonaldization of Football: Passolig

PDF

Berk ÇAYCI & Ayşegül Elif KARAGÜLLE
İletişimin Dijitalleşmesi ve Kültürel Melezleşme 
Digitalization of Communication and Cultural Hybridization
PDF

Burcu SABUNCUOĞLU PEKSEVGEN
Global Dünyada Değişen Basın ve Gazetecilik 
The Changing Press and Journalism in a Global World
PDF

Özge ERBEK KARA
Sinemanın Küreselleşme Yolculuğu 
Global Journey of Cinema
PDF

Gözde DALAN POLAT
Küresel Kültür 
Global Culture
PDF