Bahar 2017 Sayısı / Spring 2017 Issue

Bahar 2017 Sayısı / Spring 2017 Issue​
Cilt 7 - Sayı 14 / Volume 7 - Issue 14

Canan AYKUT BİNGÖL
Doktorların İletişim Algısı Üzerine
On Doctors’ Perception of Communication
PDF
Tolga KARA
Instagram’ın Sağlık İletişimi Bağlamında Kullanımı: Özel Hastaneler Üzerine Bir İnceleme
The Use of Instagram in the Context of Health Communication: Study on Private Hospitals
PDF
Erdal DAĞTAŞ & Nursel AYDIN
Yerel Magazin Basınının Ekonomi Politiği. Eskişehir’de Yayımlanan Magazin Dergilerinin Sektörel Çözümlemesi
Political Economy of Local Magazine Press: Sectoral Analysis of the Magazines Published in Eskişehir
PDF
E. Sahra ÖZTÜRK
Cinsiyet ve Medya: Türkiye’de Alternatif Medya
Gender and Media:  Alternatif Media in Turkey​
PDF
Aslı ELGÜN ORAL
Alternatif Bir Medya, Altkültürün Sesi: Zinler Üzerine Bir Değerlendirme
An Alternative Media, Voices of Subculture: An Evaluation on Zines
PDF
Emine Çağla KAYA & Altuğ AKIN
Televizyon Haberciliğinde Küresel Etkileşim Örneği Olarak NTV-BBC İlişkisi
Investigation of NTV from the perspection of Global Interaction
PDF
Nevin YILDIZ
Eleştirel Haber Çalışmalarının Ötesine Geçmek. Haberde muhalefetin olanakları üzerine bir tartışma
Going Beyond the Critical News Studies: A Discussion about the Possibilities of Opposition in News
PDF
Emrah BAŞER
25. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Siyasal Partilerin Basın İlanlarında Sözel ve Görsel Mesajlara Yönelik Bir İçerik Analizi
A Content Analysis To Determine The Verbal And Visual Message Contents of Political Advertisements on The 25th General Elections of Turkey
PDF
Yusuf DEVRAN & Ömer METİN
Habercilikte Hegemonya Mücadelesi: Yurttaş gazeteciliği : Fırsat Mı / Tehdit Mi?
Conflict of Hegemony in Newsmaking:  Citizen Journalism: Opportunity or Threat?
PDF
Aslı İGİT
“Yılanların Öcü” Filminin Ekoeleştirel Söylem Çözümlemesi
Ecocritical Discourse Analysis of the Film  Revenge of the Snakes
PDF
Sertaç Timur DEMİR
Modernite ve Ölüm: Açık Erişimli Ölüm Döşeğinden İzole Yoğun Bakım Ünitelerine Ölmenin Değişen Yüzü
Modernity and Death: Changing Face of Body and Dying from the Open-Access Deathbed to the Isolated Intensive Care Units
PDF
Fatma UÇAR
Tüketicilerin Reklamcılığa Yönelik Genel Tutumları
Consumers’ Attitudes towards Advertising in General
PDF
Merih TAŞKAYA &  Selda SARAL GÜNEŞ
Post-Modern Belirsizlik Ortamında “Satışa Sunulan Güven”: Sigorta Reklamları Örneğinde
“Trust Given to Consumption” in the Post-ModernAmbiguity: An Analysis of Insurance Advertisements
PDF
Pelin ÜGÜMÜ & Gülten ADALI AYDIN & Şükrü AYDIN
Reklamlarda Lgbti+ Bireylerin Toplumsal Cinsiyet Ve Tüketim Kültürü Çerçevesinde Sunumu
The Represantation of LGBTI+ Individuals in Advertisements within the Context of Gender and Consumption Culture
PDF
Seyhan AKSOY
Televizyon Reklamlarında Mizah Kullanımına İlişkin Eleştirel Bir Analiz
A Critical Analysis of the Use of  Humor in Television Advertisements
PDF
Cihan BECAN
“Kentsel Tüketim Ütopyalarından Distopik (Anti Ütopik) Mekâna Dönüşümün Reklamlardaki izdüşümü: Lüks Konut Reklamlarına Yönelik İçerik Analizi”
The Projection on Advertisements of Turning Urban Consumption Utopias into Dystopic Space: A Content Analysis on Luxury Housing Commercials
PDF
Mihalis KUYUCU
Gençlerde Akıllı Telefon Kullanımı Ve Akıllı Telefon Bağımlılığı Sorunsalı. “Akıllı Telefon(Kolik)” Üniversite Gençliği
Use of Smart Phone and Problematic of Smart Phone Addiction in Young People: “Smart Phone (colic)” University Youth
PDF
Ayşe BİNAY KURULTAY
Arketipler: Markaların Yeni Anlam Yaratıcıları
Archetypes: The New Meaning-Makers of Brands
PDF
Emel KARAYEL BİLBİL & Şükrü GÜLER
Dijital Ortamda Kurumsal İtibar Yönetimi ve Viral Uygulamalar İlişkisi
The Relationship Between Online Reputation Management and Viral Marketing Applications
PDF