Bahar 2018 Sayısı / Spring 2018 Issue

Bahar 2018 Sayısı / Spring 2018 Issue
Cilt 8 - Sayı 16 / Volume 8 - Issue 16

Thabiso MUSWEDE & Mokoko Piet SEBOLA
Student Protests and Disruption of the Academic Calendar in South African Universities: What Is the Role of Campus Radio?
Güney Afrika Üniversitelerinde Öğrenci Protestoları ve Akademik Takvimin Kesintiye
Uğraması: Kampüs Radyosunun Rolü Nedir?
PDF
Ömer ÖZER
Türkiye’de Edebi Gazetecilik: Emin Çölaşan’ın Turgut Nereden Koşuyor’unun İncelenmesi
Literary Journalism in Turkey: An Analysis of Emin Çölaşan’s Turgut Nereden Koşuyor?
PDF
Ulaş Başar GEZGİN
Social Cognition and Media Psychology Uncovered: Social Representations of Chinese on
Turkish Newspapers
Toplumsal Biliş ve Medya Psikolojisi İlişkilerinin Açılımı: Çinlilerin Türk Gazetelerinde
Toplumsal Temsilleri
PDF
Onur DURSUN
Toplumu Pierre Bourdieu İle Düşünmek
Thinking Society with Pierre Bourdieu
PDF
Göksel AYMAZ
İletişim Araçlarının Toplumsal Tarihi İçin Bir Giriş
An Introduction for Social History of Mass Media
PDF
Kaan TAŞBAŞI
Ana Akım Gazetelerde Görünmez Kılınan Çocuk İşçiler
Child Labor Made Invisible by Mainstream Newspapers
PDF
Duygu Çeliker SARAÇ
Domuz Gribi Haberlerinde Çerçeveleme: Hürriyet Gazetesi Örneği
Framing in Swine Flu News: Hürriyet Newspaper Example
PDF
Betül SABAHÇI
Spor Haberlerinde Nefret ve Ayrımcı Söylemler: fotomac.com.tr, fanatik.com.tr ve
fotospor.com Haber Sitesi Örneği
Hateful and Discriminatory Speech in Sports News: Fotomac, Fanatik, and Fotospor
News Websites Examples
PDF
Meltem ERİNÇMEN KÂNOĞLU
The Shift of Children’s Magazines into Digital Medium: Case of TRT Children’s
Magazine
Çocuk Dergilerinin Dijital Ortama Geçişi: TRT’nin Çocuk Dergisi Örneği
PDF
Münevver ÇAĞIN BEKTAŞ
The Importance of Social Responsibility Projects in Reputation Management: The Role of
Public Relations
'İtibar Yönetimi'nde Sosyal Sorumluluk Projelerinin Önemi: Halkla İlişkilerin Rolü'
PDF
Özgür KILINÇ & Sevil BAYÇU
Halkla İlişkiler Uygulayıcıları ve Gazeteciler Arasındaki İlişki: Uygulayıcılar Üzerine Bir Araştırma
Relationship between Public Relations Practitioners and Journalists: A Research on Practitioners
PDF
Gonca YILDIRIM
Halkla İlişkilerde Geleneksel Medyada Haber Üretiminden Dijital Medyada İçerik
Üretimine: Capital Dergisi -2015 En Beğenilen 20 Şirket Üzerine Instagramda Bir İçerik Analizi
From News Production in Traditional Media to Content Production in Digital Media as Part of Public
Relations: A Content Analysis on Instagram on Capital Magazine’s “2015’s 20 Favorite Companies” List​
PDF
Deniz ÖZER & Ümmü Özlem ÇERÇİ
Perceived Image of Public Relations Job Advertisements by Employers and a Critical Approach
Halkla İlişkiler İş İlanlarının İşverenler Tarafından Algılanan İmajı ve Eleştirel Bir Bakış
PDF
Gonca KÖSE
Reklam Müzikleri Aracılığıyla Marka Kimliğinde Yaşanan Revizyon: Atasay ve Pınar
Televizyon Reklamlarına Yönelik bir Araştırma
Revision of Brand Identity via Jingles: A Research Analyzing Atasay and Pınar
Television Advertisements
PDF
Savaş KESKİN
Reklam Gerçeğinin Dijital Failleri Olarak ‘Efekt Kimlikler’: Turkcell’in ‘Emocan’ları
Üzerinden Bir Kimlik Okuması
“Effect Identity” as Digital Actors of Advertising Reality: An Identity Read on
Turkcell’s “Emocans”
PDF
Emel Kuşku ÖZDEMİR & Ebru Belkıs GÜZELOĞLU & Füsun TOPSÜMER
Tüketici Etnosentrizmi, Marka Kişiliği Algısı ve Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkinin
Değerlendirilmesi: Türkiye’deki Beyaz Eşya Markalarına Yönelik Bir Uygulama
Evaluation of the Relationship between Consumer Ethnocentrism, Perception of Brand
Personality, and Purchase Intentions: A Study for White Goods Brands in Turkey
PDF
Çiğdem Yasemin ÜNLÜ
Seçim Kampanyaları ve Politik/Kamusal Konuşmaların Gelişimi Üzerine Bir Literatür İncelemesi
A Literature Review on the Development of Election Campaigns and Public Speeches
PDF