Bahar 2019 Sayısı / Spring 2019 Issue

Bahar 2019 Sayısı / Spring 2019 Issue
Cilt 9 - Sayı 18 / Volume 9 - Issue 18

Ulaş Başar GEZGİN
Critical Public Relations and Cultural Public Relations: Two Theoretical Exits before the Bridge
for the Lopsided, Practice-Focused Public Relations Field
Eleştirel Halkla İlişkiler ve Kültürel Halkla İlişkiler: Orantısız Gelişmiş, Uygulama-Odaklı
Halkla İlişkiler Alanı için Köprüden Önce Son İki Kuramsal Çıkış
PDF

Tülay ŞEKER & Ayşe Gül de FAVERI
Televizyon ve Twitter Ortamında Bir Alımlama Analizi Denemesi: Çalar Saat Ve #Hayırlıolsun
Etiketi
Reception Analysis Example on Television and Twitter Ambience: Çalar Saat and
#HayırlıOlsun Hashtag

PDF
Tayfun YÜCESOY & Burak KARABULUT
Iranians Revolution’s Demands under the Shadow of Spiral of Silence: A Content Analysis of
Twitter Messages in Iranian Mass Movement
Suskunluk Sarmalının Gölgesinde İranlıların Devrim Talepleri: İran Kitlesel
Hareketinde Twitter Mesajlarının Bir İçerik Analizi
PDF
Kamuran DEĞER
Siyasal Aktörlerin Korku İletilerini Bir İkna Aracı Olarak Kullanımı: 2002, 2007 ve 2011 Genel
Seçimleri Üzerinden Bir İnceleme
The Use of Fear Messages by Political Actors as a Persuasion Tool: An Examination on
2002, 2007 & 2011 General Elections
PDF
Mehmet Emin SATIR
Soğuk Savaş Döneminde Türkiye’de Sol Basın
During the Cold War: Left Press in Turkey
PDF
Ozan YILDIRIM & Erdal DAĞTAŞ
Toplumsal Dayanışmanın Sanal Boyutu: Tembel Eylemcilik Bağlamında Change.org Örneği
The Virtual Dimension of Social Solidarity: Change.org Example in the Context of
Slacktivism
PDF
Ezgi ZENGİN
Toplumsal Cinsiyet Teorisi Bağlamında Reklamlarda Erkek İmgesinin Değerlendirilmesi:
Men’s Health Dergisindeki Reklamların Analizi
The Evaluation of the Male Images in Advertisements in the Context of Social Gender
Theory: Analysis of Ads from the Magazine Men's Health
PDF
Arif Can GÜNGÖR
Bir Auteur Yönetmenin Otobiyografisi: 8 ½
An Autobiography of Auteur : 8 ½
PDF
Yüksel DOĞAN
Reha Erdem Filmlerinde Zaman Uzam ve Bellek Üzerinden Bir Değerlendirme
Time, Space and Memory in Reha Erdem Cinema
PDF
M. Özer ÖZKANTAR
Türk Reklamlarında Mitolojik Esintiler:Vestel ve Casper Reklamlarının Yunan Mitolojisi
Bağlamında Göstergebilimsel Analizi
Mythological Inspirations in Turkish Ads: Semiotic Analysis of Vestel and Casper Ads
in The Context of Greek Mythology
PDF
Fatma Esra ÖZTÜRK
Göçmen Kadınlara Yönelik Üretilen “Yeni Irkçılık” Kavramının Medya Çerçevesinde
İncelenmesi
Investigation of the Concept of “New Racism” Towards Immigrant Women in the
Media
PDF
Hande ÖKELİ ULUSOY
Yerel Basında Çocuk Odaklı Habercilik: Akdeniz Gerçek ve Antalya Gündem Gazeteleri
Üzerine Bir Araştırma
Child-Based Journalism in Local Media: A Research on Akdeniz Gerçek and Antalya
Gündem Newspapers
PDF
Yeliz YAPICIOĞLU AYAZ
Glocalization of Consumption Culture Through Global Brand Advertisements
Global Reklamlar Aracılığı ile Tüketim Kültürünün Küyerelleşmesi
PDF