Bahar 2020 Sayısı / Spring 2020 Issue

Bahar 2020 Sayısı / Spring 2020 Issue
Cilt 10 - Sayı 20 / Volume 10 - Issue 20

Thabiso MUSWEDE & Mokoko SEBOLA
The Mandela Legacy: A Creation of the Media or Product of Astute Leadership?
Mandela Mirası: Medyanın Yaratımı mı Ferasetli Liderliğin Ürünü mü?

PDF

Ulaş Başar GEZGİN
Social Representations of Buddhism on Turkish Newspapers
Türkiye Gazetelerinde Budizm’in Toplumsal Temsilleri

PDF

Faton ISMAJLI
Transforming News Journalism from Newspapers into Online Media Outlets in Kosovo
Haber Gazeteciliğini Gazetelerden Kosova'daki Çevrimiçi Medya Kuruluşlarına
Dönüştürmek

PDF

Semay Buket ŞAHİN
Medya Çalışmalarında Medyumu İncelemek İçin Yeni Bir Yöntem: Medya Arkeolojisi
A New Methodology for Studying the Medium in Media Studies : Media Archeology

PDF

Züleyha ÖZBAŞ ANBARLI
Dijital Etnografi: Dijital Uzamı Anlamak İçin Bir Yöntem
Digital Ethnography: A Method to Understand Digital Space

PDF

H. Aydan SİLKÜ BİLGİLİER & Celal KOCAÖMER
Instagram in the Context of Dialogic Communication:
A Content Analysis for Top Performing Brands on Instagram
Diyalogsal İletişim Bağlamında Instagram:
Instagramda En İyi Performans Gösteren Markalara Yönelik Bir İçerik Analizi

PDF

Ezgi SAATÇİOĞLU & Ayda SABUNCUOĞLU İNANÇ
Kullanımlar ve Doyumlar Kuramı Ekseninde Instagram Kullanım Güdüleri,
Cinsiyet ve Yaş İlişkisi Üzerine Bir Araştırma
A Research on the Relationship Between Instagram Usage Motives,
Gender and Age from the Perspective of Uses and Gratifications Theory

PDF

Ömür TALAY
Digital Surveillance Perception in Mobile Media Advertisements:
A Comparison between Digital Generations
Mobil Ortam Reklamlarında Dijital Gözetim Algısı:
Dijital Kuşaklar Arasında Bir Karşılaştırma

PDF

Emel KARAYEL BİLBİL & Didem ATALAY
Sosyal Medya Ekseninde Mahremiyetin Dönüşümü ve Benlik İnşası
Transformation of Privacy and Self-Construction in Terms of Social Media

PDF

Ebru HAN KUNDAKÇI
2000’li Yıllarda Alman Televizyonun Komedi Furyasında
Etnik Komedi Programı Was Guckst Du?! ve Türk Göçmenlerin Temsili
The Representation of Turkish Migrants on the Ethno-Comedy Programme
Was Guckst Du?! During the Comedy Trend on German Television in the 2000s

PDF

Ebru GÜZEL
Yetişkinleştirilen Çocuk “Tween” ve "Eşikergen” Kavramı
Adultization of Childhood “Tween”

PDF

Funda KAYA & Eleni VARMAZI
Meekness is not Weakness:
Memory as Resistance in Hulu’s The Handmaid’s Tale (2017- )
Uysallık Zayıflık Değildir:
Hulu’nun The Handmaid’s Tale (2017- ) Dizisinde Direniş Olarak Hafıza

PDF

İpek ÖZGEN
A Comparison Study: How the Rise of Shopping Malls in Istanbul Transformed Young Professional
Women’s Self-Identification, Self-Representation and Self-Discipline under the Gaze of Others?
Bir Karşılaştırma Çalışması: İstanbul'da Alışveriş Merkezlerinin Yükselişi Genç Profesyonel Kadınların
Öz Tanımlama, Öz Temsil ve Öz Disiplinini Diğerlerinin Bakışları Altında Nasıl Dönüştürdü?

PDF

Deniz GÖNÇ & Pelin HÜRMERİÇ
Kurumsal Kimliğin Dijitalleştirilmesinde Kullanılan Parametreler
Parameters Used for Digitize Corporate Identity

PDF

Yağmur İSFENDİYAROĞLU & Özlem AKKAYA
Kamu Diplomasisinin Bir Aracı Olarak Kültürel Diplomasi:
Küba Kültür Derneği Örneği
Cultural Diplomacy as an Instrument of Public Diplomacy:
The Case of Küba Kültür Derneği (Cuba Culture Association)

PDF

Demet LÜKÜSLÜ & Hakan YÜCEL
“Metro Değil Retro!”: Geleneksel Siyaset Eleştirisi ve Alternatif Bir Siyaset Arayışı Örneği Olarak
Şafak Tanrıverdi’nin 2014 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçim Kampanyası
“Not Metro but Retro!”: Şafak Tanrıverdi’s Political Campaign in 2014 Local Elections running for Istanbul
Metropolitan Municipality Mayor as a Critique of Traditional Politics and Search for Alternative Politics

PDF

Çilem Tuğba KOÇ
Gendered Online News Media: Analyzing News Reporting on Turkish News Websites
Cinsiyetçi Online Haber Medyası: Türkiye’deki Haber Web Sitelerinin Haberleştirme Biçimlerinin Analizi

PDF

Beril AKINCI VURAL & Serkan KIRIKÇI
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projelerinin Bölgesel Kalkınmadaki Rolü:
Türkiye’de Uygulanan Projelere Yönelik Çoklu Örnek Olay Analizi
The Role of Social Responsibility Projects on Regional Development:
Multiple Case Analysis of Projects Applied in Turkey

PDF

Sunguralp ŞOLPAN
“Do Packages Talk?”
Mind Meandering with Message and Meaning on Everyday Packaging Products
“Ambalajlar Konuşur mu?”
Gündelik Ambalaj Ürünlerinin Üstündeki Mesajlar ve Anlamlarla Zihin Dolandırma
İşlemleri

PDF

Esra ATİLLA BAL & Selma ARIKAN
The Impact of a Career Development and Planning Course on
University Students’ Career Adaptability Levels
Kariyer Gelişimi ve Planlaması Dersinin
Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Uyum Düzeylerine Etkisi

PDF

Murat SAĞLAM
Sağlık Evi Ebelerinin Öznel İyi Oluş Düzeylerinin İncelenmesi
Study on Subjective Well-Being for Midwives of Health Care Center

PDF