Bahar 2021 Sayısı / Spring 2021 Issue

Bahar 2021 Sayısı / Spring 2021 Issue
Cilt 11 - Sayı 22 / Volume 11 - Issue 22

 

Prof. Dr. Ayseli USLUATA
Genel Yayın Yönetmeninden / From the Editor-in-Chief

PDF

Oluyinka OSUNKUNLE
Community Radio’s Contribution to Political Awareness and Participation in South
Africa: Lessons from Radio Grahamstown and Forte FM Radio
Kamu Radyosunun Güney Afrika’da Siyasal Farkındalık ve Katılıma Katkısı: Radio
Grahamstown ve Forte FM Radio’dan Dersler

PDF

Serpil KARLIDAĞ & Selda BULUT
Turkish Media and the Root of the Problems
Türkiye’de Medya ve Sorunların Kökeni

PDF

Ömer ÖZER
Yetiştirme Kuramı: Televizyon ve Twitter’ın Yetiştirme Rolüne Yönelik Türkiye’de
Yapılan Bir Araştırma
Cultivation Theory: A Study on the Cultivation Roles of Television and Twitter in
Turkey

PDF

Ulaş Başar GEZGİN
Critical Public Relations, Public Relations Literacy and Activism:
Extending the Scope of Critical Public Relations Scholarship and Practice through
Marxism
Eleştirel Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler Okuryazarlığı ve Eylemcilik:
Eleştirel Halkla İlişkiler Araştırmalarının ve Uygulamalarının Kapsamını Marksizmle
Genişletmek

PDF

Derya Gül ÜNLÜ
Kişilerarası İletişim Sürecinde Bireyin Fiziksel Görünüşüne Dayanan Toplumsal
Cinsiyet Kalıpyargılarını Belirlemek
Determining Gender Stereotypes Based on Individuals’ Physical Appearance in the
Interpersonal Communication Process

PDF

Fatma Esra ÖZTÜRK
İnternet Alt Kültürü Bağlamında Hegemonik Erkeklik Söyleminin Dijital Dönüşümü:
#erkekyerinibilsin Hashtag Örneği
Digital Transformation of Hegemonic Masculinity Discourse in the Context of Internet
Subculture: #erkekyerinibilsin Hashtag Example

PDF

Birol GÜLNAR & Fatma ÖZTAT
Depresyon, Kişilik Tipleri ve Yüz Yüze İletişim İlişkisi
Türkiye’deki Üniversite Öğrencileri Arasında Bir Alan Araştırması
The Relationship Between Depression, Personality Types and Face To Face
Communication: A Field Research Among University Students’ in Turkey

PDF

Murat SAĞLAM & Uğur ÇAKIR
Pandemi (Covid-19) Sürecinde Tüketici Davranışları: Konya Butik İşletme Örneği
Consumer Behavior in the COVID-19 Era - Konya Boutique Business Example

PDF

Yeşim Özden ÖZDEMİR
Kitle İletişiminde Siyasalın Toplumsal Kurganını Aralamak:
Şimdi ile Öte Arasında Bir Eşikte Bakınma
Spacing the Social Cairn of Politic in Mass Communication:
Looking Around on the Threshold Between Present and Beyond

PDF

Derya Nil BUDAK
Atatürk, The National Agricultural Leader, Father of Modern Turkish Agriculture and
the National Development: A Review From the Perspective of Agricultural
Communications and Leadership
Ulusal Tarım Lideri, Modern Türk Tarımının Babası Atatürk ve Ulusal Kalkınma:
Tarımsal İletişim ve Liderlik Perspektifinden Bir Değerlendirme

PDF