Bahar 2022 Sayısı / Spring 2022 Issue

Bahar 2022 Sayısı / Spring 2022 Issue
Cilt 12 - Sayı 24 / Volume 12 - Issue 24

Prof. Dr. Ayseli USLUATA
Genel Yayın Yönetmeninden / From the Editor-in-Chief

PDF

Hatun BOZTEPE TAŞKIRAN
Kültürel Bellek Aktarımında Dijital Medyanın Kullanımı: Türkiye’nin En Çok Ziyaret Edilen Müzeleri Üzerine Bir İnceleme
Use of Digital Media in Cultural Memory Transmission: A Study on Turkey’s Most Visited Museums

PDF

Semay Buket ŞAHİN
Sözlü Kültür Kapsamında Radyo Tiyatrolarından Podcast Serilerine Yönelimin Kültürler Arası İncelemesi
A Cross-Cultural Review of Mass Orientation from Radio Theaters to Podcast Series within the Context of Oral Culture

PDF

Duygu Nazlı AKOVA & Rıfat ŞAHİNER
Çağdaş Fotoğrafta Geç-Kapitalizmin Kente Yansımaları: Andreas Gursky’nin Fotografik Dili Üzerine Bir İnceleme
Reflections of Late-Capitalism on the City in Contemporary Photography: An Analysis on Andreas Gursky’s Photographic Language

PDF

Ayşe Fulya ŞEN & Hacer TAŞDELEN
Türkiye’de Marka Aktivizmi: Sosyo-Politik Mesajlar İçeren Aktivist Reklamların Göstergebilimsel Analizi
Brand Activism in Turkey: Semiotic Analysis of Activist Advertisements Containing Socio-Political Messages

PDF

Ömer ÖZER & Gözde ALPTEKİN
İnsanlar Neden MasterChef Türkiye Programını İzler? Kullanımlar ve Doyumlar Yöneliminden Bir Araştırma
Why Do People Watch Masterchef Turkey? A Study On Uses And Gratifications

PDF

Aybike PELENK & Sevim KOÇER & Kenan AYDIN
Kurumsal Hikâye Anlatımı: Akademisyenler Üzerine Bir İnceleme
Corporate Storytelling: A Study on Academicians

PDF

 

-

 

Tuba IŞIK
21. Yüzyılda Dijital İletişim ve Etik: Facebook ve YouTube Örnek Vaka İncelemesi
Digital Communication and Ethics in the 21st Century: A Case Study from Facebook and YouTube

PDF

Ömer VATANARTIRAN
Tiyatro Klasiklerinde Kahramanların Etik Çıkmazları ve İletişimin Dramatik Rolü
Ethical Dilemmas in Classical Theatre and the Dramatic Role of Communication

PDF

Nesli Tuğban YABAN
Halkla İlişkilerde Etik Bir Uygulama Alanı Olarak Heykel Sanatı
Sculpture Art as an Ethical Practice Field in Public Relations

PDF

Gözde ÖYMEN & Nihal KOCABAY ŞENER
Spor Markaları Ne Kadar Aktivist? Spor Markalarının Kullandığı Marka Aktivizmi
Çeşitlerinin Değerlendirilmesi
How Activist Are The Sports Brands? The Evaluation of Types of Brand Activism Used by Sports Brands

PDF

Ege Simge DEMİREL & Çağla COŞAR
Halkla İlişkiler ve Etik: 1990 - 2021 Yılları Arasında Yayımlanan Akademik Çalışmalar Üzerine Bir Değerlendirme
Public Relations and Ethics: An Evaluation of Academic Studies Published between 1990 – 2021

PDF

Emre EMREM
Dijital Teknolojilerle Üretilen Metaverse [Öte Evren] Kavramı ve Etik Üzerine Bir Tartışma
The Concept of Metaverse [Beyond The Universe] Produced by Digital Technologies and A Discussion on Ethics

PDF