GMJ--TR Hakkında / About GMJ--TR

GMJ--TR Hakkında

Hakkında

Global Media Journal, The Global Network of Communication Scholars ağının bir parçası olarak Türkiye’nin yanı sıra farklı ülkelerde çeşitli dillerde yayım yapmaktadır. Yayım hayatına 2010 yılında başlayan Global Media Journal Turkish Edition (GMJ-TR), Yeditepe Üniversitesi’nin katkılarıyla iletişim ve medya çalışmaları alanlarındaki bilimsel çalışmalara odaklı, ücret talep etmeyen, açık erişimli ve çevrimiçi olarak yılda iki kere yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

Amaç

GMJ-TR, iletişim ve medya çalışmaları alanındaki teorik ve ampirik çalışmaların yanı sıra sosyal ve beşerî bilimlerin ilgili tartışmalarını kapsayan, böylelikle disiplinlerarası bilimsel üretime katkı sağlayan nitelikli ulusal ve uluslararası araştırmalar yayımlamayı amaçlamaktadır.

Kapsam

GMJ-TR, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kere yayımlanmaktadır. Dergi, iletişim ve medya çalışmaları alanındaki araştırma makalesi, derleme makale ve kitap kritiği türlerindeki çalışmalara açıktır. Makalelere çift kör hakem süreci uygulanmakta olup, makale gönderimi için herhangi bir ücret talep edilmemektedir. GMJ-TR, EBSCOhost ve ProQuest dizinlerinde taranmaktadır.

Etik İlkeler ve Yayın Politikası

GMJ-TR, yayın etiği kapsamında en yüksek uluslararası standartlara uymaktadır. Committee on Publication Ethics (COPE), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA) tarafından tavsiye edilen etik yayıncılık ilkelerini benimsemektedir. Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing başlığı altında ifade edilen ilkeler aşağıdaki linkte yer almaktadır.

https://publicationethics.org/resources/guidelines-new/principles-transparency-and-best-practice-scholarly-publishing

Dergiye gönderilen tüm makalelerin daha önce yayımlanmamış, yayım aşamasına ve değerlendirme sürecine alınmamış olması gerekmektedir. 

Gönderilen çalışmalar derginin amaç ve kapsamına uygun olmalıdır. Özgün, daha önce yayımlanmamış veya aynı anda başka bir dergide değerlendirme sürecinde olmayan, her bir yazar tarafından içeriği ve gönderimi onaylanmış yazılar, değerlendirmeye kabul edilmektedir. Bildiri olarak sunulmuş çalışmalardan, yalnızca sözlü sunumu yapılmış ve/veya özet bildiri olarak yayımlanmış olanlar değerlendirmeye kabul edilebilir. Yüksek lisans veya doktora tezinden üretilmiş yayınların tek yazarlı olması beklenir. 

Yayımlanmak üzere dergiye gönderilen çalışmalarda; yazarlardan herhangi birinin ismi, tüm yazarların yazılı izni olmadan çalışma künyesinden silinemez, yeni bir isim künyeye eklenemez ve yazar sırası değiştirilemez.

İntihal, duplikasyon, sahte yazarlık, makale dilimleme, dilimleyerek yayın, telif hakları ihlali ve çıkar çatışmasının gizlenmesi, etik dışı davranışlar olarak kabul edilir. Kabul edilen etik standartlara uygun olmayan tüm çalışmalar yayımdan çıkarılır. Yayım sürecinden sonra tespit edilen kuraldışı ve/veya etik dışı çalışmaların yayımı aynı şekilde durdurulur.

Gönderilen her bir makale editörlerden biri ve en az iki hakem tarafından çift kör hakem sürecine uygun olarak değerlenmeye alınır. Gönderilen makaleler için editör ya da hakem(ler)in düzeltme ve değişiklik talepleri olabilir. Yazar(lar), bu istekleri uygun bulması durumunda yerine getirir. Uygun olmadığını düşündüğü talepleri neden yerine getirmediğini açıklaması beklenir. Yazar(lar), yayım sürecinin her aşamasında aday çalışmalarını geri çekme hakkına sahiptir.

Editöryal Sorumluluklar 

Dergiye yollanan makaleler için, editör tarafından belirlenen editör yardımcıları atanır. Editör yardımcısı, Editöryal Ön Değerlendirme Formunu dikkate alarak makalenin hakemlik sürecine dahil edilip edilmeyeceğine dair kanaatini sunar. Editör yardımcısı, editöryal değerlendirme aşamasında yazardan düzeltme talep edebilir veya makalenin hakemlik sürecine dahil edilmeden reddine yönelik editöre öneride bulunur.

Editör ve editör yardımcıları, dergiye gönderilen her makalenin değerlendirme ve yayın sürecini GMJ-TR Etik İlkeler ve Yayın Politikası çerçevesinde yürütmekle yükümlüdür. Tarafsızlık ilkesini benimseyerek, yazarların cinsiyeti, cinsel yönelimi, etnik kökeni, politik görüşü, dini inancı, uyruğu, kıdemi, kurumsal ilişkilerini gözetmeksizin her makaleyi bağımsız biçimde değerlendirmelidir. Her türlü kişisel kazanç ve çıkar yerine nitelikli yayıncılık ilkesini takip ederek GMJ-TR’nin bilimsel etiğe uygun yayıncılık faaliyetlerini sürdürmesini göz önünde bulundurmalıdır. 

Editör, tüm yayın sürecinde erişilebilirliği, çeşitliliği, eşitliği ve kapsayıcılığı teşvik etmekten sorumludur. Editoryal kararlar, bilimsel liyakate dayalı olarak alınır. 

Editör ve editör yardımcıları, gönderilen her makalenin adil olarak çift kör hakem değerlendirme sürecinden geçmesini sağlamalıdır. Hakem değerlendirmesi sürecinde yazar(lar)ın ve hakemlerin anonimliğini garanti altına almalıdır.  

Değerlendirmeye alınan makale için hakemlerden bir “yayımlanabilir” ve bir “yayımlanamaz” önerisinin bildirilmesi durumunda editör, üçüncü bir hakemin değerlendirmesine başvurmalıdırlar.

Hakem atama konusunda editörler, tam yetkiye sahiptir. Editör, her makalenin yayıma kabul edilmesi ya da reddedilmesi için nihai kararı vermekle yükümlü ve her yayından da sorumludurlar. Editör, yayım süreci ile ilgili nihai kararlarında hakemlerle ya da yayın kurulu üyeleriyle görüşebilirler. 

Editör, yayım sürecinde fikri mülkiyet haklarına aykırılık, bilimsel etiğe uygun olmayan eylemler, intihal gibi uygunsuz durumlarda gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

Editör, gönderilen makalenin yazarının dergi kurullarında yer alıyor olması durumunda makaleyi değerlendirmeye almamalıdır. Her makalenin en az bir hakeminin Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi ile hiçbir ilişkisinin olmaması gerekmektedir. 

Hakem Sorumlulukları 

GMJ-TR, çift kör hakem değerlendirme sistemini kullanır ve hakemlerin de bu sistemi benimseyerek gereklilikleri yerine getirmesi beklenir. Hakem, değerlendirme sürecindeki gizlilik ilkesini korumalıdır. 

Hakemlik teklifi sunulduğunda, bildirilen tarih aralığı içinde olumlu ya da olumsuz yanıt vermeli, değerlendirmeyi kabul ettiği makaleyi bildirilen sürelerde teslim etmeye özen göstermelidir. 

Makale ile ilgili herhangi bir çıkar çatışması ya da çıkar birliği olması halinde hakemlik teklifini kabul etmemelidir. 

Hakem, makalenin uzmanlık alanı ile ilgili olmadığını düşünüyorsa ya da zamanında geri dönüş sağlaması mümkün değilse, editörü durumdan haberdar etmeli ve değerlendirme sürecine dahil olmayacağını bildirmelidir. 

Değerlendirmesini, GMJ-TR’nin etik ilkelerini ve yayın politikası göz önünde bulundurarak gerçekleştirmelidir.

Değerlendirdiği makalede fiili ya da olası herhangi bir etik uygunsuzluk (intihal, çoklu yayın, eş zamanlı başvuru vakası, telif hakkı ihlali vb.) tespit etmesi halinde dergi editörlerini bilgilendirmelidir. 

Makaleyi adil ve tarafsız biçimde yapıcı bir dille yapmaya, kişisel yorumlardan, aşağılayıcı ve kırıcı ifadelerden kaçınmaya dikkat etmelidir.

Kabul sırasında var olmayan bir çıkar çatışmasının değerlendirme sürecinde ortaya çıktığını fark ettiklerinde editörleri haberdar etmelidir.

Değerlendirmedeki önerilerini bilimsel gerekçelerle açıklamalıdır. 

Değerlendirme sonrasında da değerlendirme sürecinin gizliliğini korumaya devam etmelidir. 

Yayıncının Sorumlulukları 

GMJ-TR’nin yayıncısı Yeditepe Üniversitesi’dir.

Yayıncı; derginin yayın etiği ilkelerinin ilgili paydaşları tarafından uygulanmasını, dergi içeriğine açık erişimin ücretsiz ve sürekli olarak sağlanmasını, yayınların arşivlenmesini ve korunmasını taahhüt eder.

Yayıncı; suistimal, intihal, çıkar çatışması, telif hakkı ihlalleri, metin geri dönüşümü gibi bilimsel yayın etiğinin ihlal edildiği şüphesinin oluştuğu durumlarda durumun netleşmesi için gerekli adımları atmakla yükümlüdür.

Yayın Kurulunun Sorumlulukları 

GMJ-TR’nin yayın kurulu, Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi’ndeki bölümler tarafından her iki senede bir önerilen üyelerden oluşmaktadır. Yayın kurulunda coğrafi çeşitlilik ve kurumsal dağılım gözetilmekte ve en az 1/3 farklı kurumlardan oluşmasına dikkat edilmektedir. 

Yayın kurulu, yılda iki kez toplanır. Yayın kurulu üyeleri, derginin yayın etiği ilkeleri ve politikalarını kabul eder ve bu ilke ve politikalarla ilgili kararları değerlendirir. 

Yayın kurulu üyeleri, derginin danışma kurulu için üye önerisinde bulunur. Derginin ulusal ve uluslararası tanınırlığını, bilimsel niteliğini artırmak üzere değerlendirmelerde bulunarak öneriler sunar. 

Makalelerin değerlendirme, yayın ve yayın sonrası süreçlerinde etk uygunsuzluk ve ihlal şüphesinin oluştuğu durumlarda, durumun netleşmesi için editör ekibini bilgilendirmelidirler.

Açık Erişim Politikası

GMJ-TR’nin tüm içeriği okurlara ücretsiz olarak sunulur. Okurlar, ticari amaç haricinde, yayıncı ya da yazardan izin almadan dergi makalelerinin tam metnini okuyabilir, indirebilir, kopyalayabilir, arayabilir ve link sağlayabilir.

GMJ-TR makaleleri açık erişimlidir ve Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.tr) olarak lisanslıdır.

Creative Commons License

Çift Kör Hakemlik Süreci

İntihal kontrolünden sonra, uygun olan çalışmalar editörler tarafından özgünlük, yöntem, işlenen konunun önemi ve dergi kapsamıyla uyumluluğu açısından değerlendirilir. Editörler, biçimsel esaslara uygun olan çalışmaları, yurtiçinden ve/veya yurtdışından en az iki hakemin değerlendirmesine sunarak, adil bir şekilde çift taraflı kör hakemlikten geçmesini sağlar. Editörler, hakemlerin gerek gördüğü değişiklikler yazar(lar) tarafından yapıldıktan sonra çalışmaların yayımlanmasına onay verir.

 


 

GMJ--TR About

About

Global Media Journal, as a part of The Global Network of Communication Scholars, publishes in various languages in different countries and Turkey. Global Media Journal Turkish Edition (GMJ-TR), which started its publication in 2010, is an international peer-reviewed journal that focuses on scholarly work in communication and media studies, with the contributions of Yeditepe University. GMJ-TR is an open-access journal published online twice a year.

Objective

GMJ-TR aims to publish high-quality national and international research that covers theoretical and empirical studies in communication and media studies as well as relevant debates in the social sciences and humanities, thus contributing to interdisciplinary scientific production.

Scope

GMJ-TR is published twice a year, in June and December. The journal welcomes research articles, review articles, and book reviews in communication and media studies. The articles are subject to a double-blind review process, and there is no charge for article submission. GMJ-TR is indexed in EBSCOhost and ProQuest.

Ethical Principles and Editorial Policy

GMJ-TR recognizes the highest international standards of publication ethics. It adopts the ethical publishing principles recommended by the Committee on Publication Ethics (COPE), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA). The principles expressed under the title Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing are available at the link below.

https://publicationethics.org/resources/guidelines-new/principles-transparency-and-best-practice-scholarly-publishing

The articles submitted to the journal must not have been published before and must not have been taken to the publication stage and evaluation process.

The submitted manuscripts should be appropriate to the purpose and scope of the journal. Original, previously unpublished manuscripts or manuscripts not under review in another journal simultaneously and whose content has been approved by the authors are accepted for evaluation. Only those presented orally or published as an abstract can be accepted for evaluation among the studies presented as a paper. Publications from a master's or doctoral thesis are expected to have a single author.

In the manuscripts submitted to the journal for publication, the name of any of the authors cannot be deleted from the masthead, a new name cannot be added to the masthead, and the order of authors cannot be changed without the authors' written permission.

Plagiarism, duplication, false authorship, slicing and dicing, copyright infringement, and concealment of conflict of interest are considered unethical behaviors. All studies that do not comply with accepted ethical standards are removed from publication. The publication of unlawful and/or unethical studies detected after the publication process is stopped similarly.

The double-blind review process evaluates Each article by one of the editors and at least two referees. The editor or referee(s) may request corrections and changes for the submitted manuscripts. The author(s) fulfill these requests if they find them appropriate. The author(s) is expected to explain why he/she does not meet the requests that he/she considers inappropriate. The author(s) has the right to withdraw candidate manuscripts at any stage of the publication process.

Responsibilities of the author(s)

The authors are responsible for ensuring the articles comply with scientific and ethical rules.

The author(s) is responsible for ensuring that the submitted manuscript does not commit ethical violations such as plagiarism, duplication, false authorship, omission of references, slicing and dicing of manuscripts, and omission of the names of research grants and support institutions. The author(s) must ensure that the manuscript is original, has not been previously published elsewhere, and is not under consideration for publication elsewhere in another language. Articles that do not comply with ethical standards cannot be published. This includes manuscripts that contain ethical improprieties detected after publication.

All copyrighted material should be used with permission and acknowledgment. The studies of other authors, contributors, or references should be used appropriately and cited in the references. The author(s) must document the usage rights of the data they use in their studies, the necessary permissions related to this, and the approval of the participants they researched, to be presented if requested.

When submitting a manuscript in any genre or format, the author(s) are responsible for disclosing all financial and personal relationships that may be biased or be found biased in the study. In this context, the author(s) must sign the Copyright Agreement Form and upload it to the system when submitting the manuscript.

If more than one author is contributing to the study, the order of names submitted by these authors at the time of submission should be a joint decision of the authors. All authors must indicate their name order on the Copyright Agreement Form and declare their author contribution categories and conflict of interest on the Author Form.

It is the responsibility of the author to ensure that only those who have active contributions to the manuscript are included among the authors, that those who do not have active contributions are not included among the authors, and that any change in the author ranking or any request for a change in the author organizing during the evaluation process of the manuscript is appropriately justified. If necessary, the author should be able to explain all these issues to the journal editor.

All authors must declare any potential or apparent conflicts of interest, including funding and grants received. Financial relationships, conflicts of interest, and competition of interest that can influence the research results or scientific evaluation should be declared.

If a conflict of interest arises, an ethical violation, a mistake is found during the evaluation process, or a published development, the author(s) must share the incident with the editor, or the correction required for retraction must be fulfilled.

The author should avoid the use of discriminatory language. GMJ-TR reserves the right to reject articles with such language without initiating the review process.

The author is responsible for organizing and submitting the article in accordance with the academic writing rules specified by GMJ-TR.

Ethics committee approval must be obtained for all studies in which humans or animals are used as subjects or data sources and must be uploaded to the system during article submission. Articles must have ethics committee approval to be evaluated.

Editorial responsibilities

The editor appoints Deputy editors for the manuscripts submitted to the journal. The deputy editor presents his/her opinion on whether the article should be included in the refereeing process by considering the Editorial Preliminary Evaluation Form. The deputy editor may request corrections from the author at the editorial evaluation stage or recommend to the editor to only accept the article with including it in the refereeing process.

The editor and deputy editors are obliged to carry out the evaluation and publication process of each article submitted to the journal within the framework of GMJ-TR Ethical Principles and Publication Policy. Adopting the principle of impartiality, they should evaluate each article independently, regardless of the authors' gender, sexual orientation, ethnic origin, political opinion, religious belief, nationality, seniority, and institutional affiliations. It should follow the principle of quality publishing instead of any personal gain and interest and consider that GMJ-TR maintains its publishing activities in accordance with scientific ethics.

The editor is responsible for promoting accessibility, diversity, equity, and inclusion throughout the entire publication process. Editorial decisions are based on scientific merit.

The editor and deputy editors should ensure that each submitted manuscript undergoes a fair double-blind peer review process. They should guarantee the anonymity of the author(s) and reviewers during the peer review process.

The editor should seek a third referee's assessment for a "publishable" and an "unpublishable" recommendation from the referees for the manuscript under review.

The editors have full authority to appoint reviewers. The editors are responsible for making the final decision to accept or reject each article for publication and are accountable for each publication. The editor may consult with referees or editorial board members in their final decisions regarding the publication process.

The editor must take the necessary measures in inappropriate situations, such as violations of intellectual property rights, actions incompatible with scientific ethics, and plagiarism during the publication process.

The editor should not evaluate the article if the author of the submitted article is a member of the journal board. At least one referee of each article should be separate from Yeditepe University Faculty of Communication.

Responsibilities of referees 

GMJ-TR uses a double-blind peer review system; referees must adopt and fulfill the requirements. The referee must maintain confidentiality in the review process.

When a review proposal is submitted, the referee should respond positively or negatively within the notified date range and should take care to submit the manuscript within the notified deadlines.

If there is any conflict of interest or community of interest regarding the manuscript, the referee should not accept the referee offer.

If the referee feels that the article is irrelevant to his/her area of expertise or if it is not possible to provide a timely response, he/she should inform the editor and inform him/her that he/she will not be involved in the evaluation process.

The referee should be guided by the ethical principles and editorial policy of GMJ-TR.

Suppose he/she detects any actual or potential ethical impropriety (plagiarism, multiple publications, cases of simultaneous submission, copyright infringement, etc.) in the article he/she evaluates. In that case, he/she should inform the journal editors.

The referees should be careful to criticize fairly and impartially in a constructive manner, avoiding personal comments insulting, and offensive expressions.

The referees should inform the editors when they realize that a conflict of interest that did not exist at the time of acceptance has arisen during the evaluation process.

The referees should explain their recommendations in the evaluation with scientific justifications.

The referees should maintain the confidentiality of the evaluation process after the evaluation.

Responsibilities of the publisher

GMJ-TR is published by Yeditepe University.

The publisher ensures that the journal's publication ethics principles are implemented by relevant stakeholders, that open access to the journal content is provided free of charge and continuously, and that publications are archived and protected.

The publisher must take the necessary steps to clarify the situation in cases of suspected violations of scientific publication ethics, such as misconduct, plagiarism, conflict of interest, copyright violations, and text recycling.

Responsibilities of the Editorial Board

The editorial board of GMJ-TR comprises members recommended by Yeditepe University Faculty of Communication departments every two years. Geographical diversity and institutional distribution are taken into consideration in the editorial board, and at least 1/3 of the members are from different institutions.

The editorial board meets twice a year. The editorial board members accept the journal's editorial ethics principles and policies and evaluate decisions related to these principles and policies.

Editorial board members propose members for the advisory board of the journal. They make evaluations and suggestions to increase the journal's national and international recognition and scientific quality.

In cases where there is a suspicion of ethical impropriety and violation during the articles' evaluation, publication, and post-publication processes, they should inform the editorial team to clarify the situation.

Open Access Policy

All content of GMJ-TR is provided free of charge to readers. Readers can read, download, copy, search, and link to the full text of journal articles without permission from the publisher or author, except for commercial purposes.

GMJ-TR articles are open access and licensed under Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.en).

Creative Commons License

Plagiarism check

Plagiarism and similar ethical violations are considered unacceptable by GMJ-TR, and it is primarily the responsibility of the author(s) to ensure that such violations are not present in the submitted manuscripts. All manuscripts submitted to GMJ-TR are checked for similarity before being included in the evaluation process. Authors will be notified if plagiarism is detected. If necessary, the editors may subject the manuscript to a plagiarism check at various stages of the review or production process. High similarity rates may result in a manuscript being rejected before or after acceptance. The similarity rate must be less than 15% for a study to be published. In addition, after the similarity check, the editor may request changes from the author(s) if necessary.

Double-Blind Refereeing

After the plagiarism check, eligible manuscripts are evaluated by the editors in terms of originality, methodology, importance of the subject matter, and compatibility with the scope of the journal. The editors submit manuscripts that comply with the formal principles to evaluate at least two referees from Turkey and/or abroad and ensure that they undergo a fair double-blind review. The editors approve the publication of the manuscript after the author(s) make the necessary changes by the referees.