Güz 2012 Sayısı / Fall 2012 Issue

Güz 2012 Sayısı / Fall 2012 Issue​
Cilt 3 - Sayı 5 / Volume 3 - Issue 5

Celalettin AKTAŞ
Hızlı Yanıt Veren Kod Aracılığıyla Geleneksel Gazete ile Yeni Medyanın Yakınsaması
The Convergence of Traditional Newspaper and New Media By Using Quick Response Code
PDF

Seçil BÜKER - Hasan AKBULUT
Kasabanın Ruhuna Yolculuk: Semih Kaplanoğlu'nun Yumurta Filmi
Journey to the Sould of the Provinces: Semih Kaplanoğlu’s Film The Egg
PDF

Didem ÇABUK
Cosmopolitan Reklamlarında Anlam Yapıları ve Ideoloji
Referent Systems and Ideology in Advertisements in Cosmopolitan
PDF

Senem DURUEL ERKILIÇ - Hakan ERKILIÇ
Bir Belgesel Neyi Değiştirir?: Ayrılığın Yurdur Hüzün ve Yeni Bir Yurt Edinmek'te Hatırlama ve Gerçeği Arayış
What Does a Documentary Change? Remembrance and Truth in Ayrılığın Yurdu Hüzün and Yeni bir Yurt Edinmek
PDF

Ceren Gülser İLİKAN RASİMOĞLU
Peyami Safa ve Türk Muhafazakarlığı
Peyami Safa and Turkish Conservatism
PDF

Deniz MADEN - Nahit Erdem KÖKER - Füsun TOPSÜMER
Destinasyon Merkezi Olarak İstanbul İmajı: Ampirik Bir Araştırma
The Image of Istanbul as a Destination Center: An Empirical Research
PDF

Salih SEYHAN
İlk Spor Yazarlarımızdan Selim Sırrı Tarcan ve Yeni Muhit Dergisindeki Yazılarından Örnekler
Examples From The Articles By An Important Sports Writer And Scholar:
Selim Sırrı Tarcan In The Magazine Muhit

PDF

Rıdvan ŞENTÜRK
Avangart Sinema ve Empresyonizm
Avant-Garde Cinema and Impressionism
PDF

İbrahim TORUK - Mustafa ŞEKER - Rengim SİNE
Etnik Kimliklerin Medyada Sunumu: Hrant Dink Olayı Örneği
The Representation of Ethnic Identities in Media: The Hrant Dink Case
PDF

Mine YENİÇERİ ALEMDAR
Duygusal Pazarlamada Değer Yıldız Modeli: Beyaz Eşya TV Reklam Mesajları
Üzerine Bir İnceleme
Value Star Model in Emotional Marketing: A Research on Television 
Commercial Messages of White Goods

PDF

Adem YILMAZ
Sosyal Medya Kullanımında Güncel Tartışmalar: Üniversite Öğrencileri Örneğinde Mahremiyet-Kamusal Alan İlişkisi
Recent Arguments on Use of Social Media: Relation Between "Privacy" and "Public Sphere" - Based on A Modeling with University
PDF