Güz 2013 Sayısı / Fall 2013 Issue

Güz 2013 Sayısı / Fall 2013 Issue​
Cilt 4 - Sayı 7 / Volume 4 - Issue 7

Celalettin AKTAŞ & Berk ÇAYCI
QR Kodun Mobil Eğitimde Yeni Eğitim Yöntemlerinin Geliştirilmesine Katkısı
The Contribution of the QR Code in the Development of New Education Methods in Mobile Education
PDF

Özgür ÇALIŞKAN
Ahlak Kavramının Kelime Olarak Siyasi Söylem İçerisinde Kullanılması: Sosyal Medya Ortamı Olarak Twitter Örneği
The Use of Morality as a Word in Political Context: A Study of Twitter as an Example of Social Media
PDF

Fulya ERENDAĞ SÜMER
Türkiye’de Stratejik Halka İlişkiler Anlayışı: Türkiye’de Büyük İş Örgütlerinin Halka İlişkiler Uygulayıcılarına Yönelik Bir Araştırma
Strategic Public Relations in Turkey: A Study on Public Relations Practitioners of Big Business Organizations in Turkey
PDF

Ebru GÜZEL
Güzellik Dayatması Altında Tüketim Nesnesine Dönüşen Kadın
The Problem of Women Becoming a Consumption Commodity under the Beauty Enforcement
PDF

Ceren İLİKAN RASİMOĞLU
Türkiye’de Televizyon Yayıncılığının Başlangıcı ve Yazılı Basındaki Yansımaları (1968-1970)
Experimental Television Broadcasting in Turkey and Its Reflection in the Printed Press (1968-1970)
PDF

Yeşim KAPTAN
Medya’ya Kavramsal bir Bakış: Kültürel Küreselleşme, Medeniyetler Çatışması veya Hegemonya
A Conceptual Perspective To Media: Cultural Globalization, Clash of Civilizations or Hegemony
PDF

Mihalis KUYUCU
Türkiye’de Özel Radyo Yayıncılığı: Ulusal Ölçekte Yayın Yapan Özel Radyo Kanallarının Yapıları Üzerine Bir Araştırma
Private Radio Broadcasting in Turkey: A Study on the Structure of Private National Radios
PDF

Sema MİSCİ KİP
Türk Televizyon İzlyecisi Kültürel Omnivor Mu? Türkiye’deki Televizyon İzleyici Yapısı Üzerine Bir Araştırma
Turkish Television Audience a Cultural Omnivore? A Study on the Structure of the Turkish Television Audience
PDF

Süheyla Nil MUSTAFA
Türk’ün Dinmeyen Kimlik Arayışı: A.H. Tanpınar Romanları Üzerinden Türk Modernleşmesinin Bir Değerlendirmesi
Turk’s Everlasting Quest for Identity: An Analysis of Turkish Modernization Through A.H. Tanpınar Novels
PDF

Selma ULUS
Bir Derbi Cinayetinin Ardından Futbolda Şiddetin Türk Basınında Temsili Üzerine
In the Aftermath of a Derby Murder: On the Representation of Football Violence in the Turkish Press

PDF

Levent YAYLAGÜL
Bilgisayar ve İnternetin Ekonomi Politiği
The Political Economy of the Computer and Internet
PDF