Güz 2015 Sayısı / Fall 2015 Issue

Güz 2015 Sayısı / Fall 2015 Issue​
Cilt 6 - Sayı 11 / Volume 6 - Issue 11

Aysun AKINCI YÜKSEL
Kültürel Bir Ürün Olarak Türkiye’de Sinema Filmlerinde Okul, Öğretmen Ve Öğrenci Temsilleri 
The Representation of the School, Teacher and the Student as a Cultural Product in Cinema in Turkey
PDF

And ALGÜL & Cem S. Sütçü
Değişen Haber Algısı: Kullanıcılar Sosyal Medyada Haberleri Nasıl Değerlendiriyorlar?
The Changing Perception of News: How Do Users Evaluate News on Social Media?
PDF

Unvan ATAS & Gizem MORRIS & Mikail BAT
Kurumsal İletişimde Sponsorluğun Önemi: Türk Hava Yolları Vaka İncelemesi
The Implementation Of Sponsorship In Corporate Branding: A Case Study Of Turkish Airlines
PDF

Gülşah AYDIN & Duygu AYDIN ASLANER
Stereotip Kadın Rollerinin Televizyon Reklamlarında Sunumu
The Presentation of Stereotypical Women’s Roles in Television Advertisements
PDF

Ahmet Ayhan & Özlem Kükrer Aydın
İnternet Gazetelerindeki Okur Yorumlarına Yönelik Bir Araştırma (Özgecan Aslan Cinayeti Örneği)
An Analysis of Readers’ Comments of Online Newspapers: (The Murder Of Özgecan Aslan Case)
PDF

Mikail BAT & Mustafa YALÇIN
Kurumsal Açıdan Yetenek Yönetimi Üzerine bir Değerlendirme: Vodafone Örneği
An Evaluation of Talent Management from an Organizational Perspective: The Case Of Vodafone
PDF

Sezin BAYSAL BERKUP
Bu Siyasal Mesajı Tweetlesek de mi Paylaşsak Tweetlemesek de mi Paylaşsak? 2015 Türkiye Genel Seçimlerinde Siyasal Partilerin Twitter Kullanımları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz
To Tweet this Political Message Or to Not toTweet It? A Comparative Analysis about Twitter Usage of Political Parties During the 2015 Turkey General Election
PDF

Çiğdem BOZDAĞ 
Diaspora’dan Türkiye’ye Bakış: Almanya’daki Türklerin Medya Kullanımı Üzerine bir İnceleme
A Look at Turkey from the Diaspora: An Analysis on Turkish Origin Migrants’ Media Use in Germany
PDF

Gülsüm ÇALIŞIR
Siyasi Partilerin Web Siteleri Üzerine Bir Araştırma: 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri
A Study On the Websites of Political Of Political Parties: the June 7, 2015 General Elections
PDF

Murat ÇELİK
Latin Alfabesine Geçiş Sürecinin Gazete Reklamlarına Olan Etkisi
The Influence of the Transition to the Latin Alphabet on Newspaper Advertisements

PDF

Gürsoy DEĞİRMENCİOĞLU
Milli Mücadele Dönemi’nde Mizah Basını: “Güleryüz” Mizah Gazetesinde Yayımlanan Karikatürlerin İçerikleri Üzerine Bir İnceleme
The Humor Press During the War of Independence: A Study on the Contents of Cartoons Published in the Humor Newspaper “Güleryüz”
PDF

Barış Tolga EKİNCİ
Toplumun Korkuları: Zombi Filmleri ve Ölümcül Deney Serisinin Analizi
The Fears of the Society: Zombie Movies and the Analysis of the Resident Evil Series
PDF

Ebru GÖKALİLER & Zeynep ARSLAN
Geçmişle Bağ Kuran Bir Pazarlama Yaklaşımı: Retro Pazarlama Perspektifinden Tüketicilerin Marka Kimliği Ve Marka İmajına Bakış Açıları Üzerine Bir Araştırma 
Connecting to the Past, A New Marketing Approach: A Study on Consumer Perception on Brand Indetity and Brand Image through Retro Marketing
PDF

Göksel GÖKER
Tele-Yaşamlar: Gerçeklik ve Kurgu Bağlamında Türkiye’de Realite Programlar
Tele-Lives: Reality Programs in Turkey in the Context of Reality and Fiction
PDF

Pelin HÜRMERİÇ & A. Banu BIÇAKÇI
Sürdürülebilirliğin Kurumsal İletişimdeki Yansımaları: Küresel Otomotiv Markalarının Kurumsal Reklamlarının Göstergebilimsel Çözümlemesi"
Reflections of Sustainability on Corporate Communication: Semiotic Analysis of Global Automotive Brands’ CorporateAdvertisements
PDF

Sevim KOÇER
Ulusal Basın Köşe Yazarlarının Kariyerlerinin Sınırsız Kariyer Yaklaşımı Açısından İncelenmesi
An Analysis of National Press Opinion Columnists Through the Boundaryless Career Approach
PDF

Neslihan ÖLÇER & Sevim KOÇER
Örgütsel İletişim: Kocaeli Üniversitesi Akademik Personeli Üzerine Bir İnceleme
Organizational Communication: A Survey on the Academic Staff at Kocaeli University
PDF

Şermin TAĞ KALAFATOĞLU 
Kadın Katılımcıların Sanal Topluluklardaki Deneyimleri: Çevrim İçi Bir Hamilelik Topluluğu
Online Experiences of Women Participants in Virtual Communities: An Online Pregnancy Community
PDF

Ayla TOPUZ SAVAŞ & Mesude Canan ÖZTÜRK
Sosyal Amaca Yönelik Pazarlama Reklamları: Türkiye’de Yayınlanmış Reklamların İçerik Analizi
Cause Related Marketing Ads: A Content Analysis of Print Advertisements in Turkey
PDF

Mokoko SEBOLA
Bilgiye Erişim ve Bunun Güney Afrika Siyaseti’nde ve Medyasında Kullanımı: Muhafazakar Yönetim Gerekli mi?
Access to Information And Use Thereof In South African Politics and Media: Is Strict Regulation Required?
PDF

A. Aslı ŞİMŞEK & Recep Volkan ÖNER 
Türkiye’de Hegemonik Erkeklik: Medyada ve Hukukta İzler, Dönüşümler ve Olasılıklar
Hegemonic Masculinity in Turkey: The Signs and Transformations in Law and Media
PDF

Fadime ŞİMŞEK İŞLİYEN
Şiddet Haberlerindeki “Mağdur Kadın” Miti Üzerine : Habertürk Gazetesi Ş.E. Cinayeti Örneği”
A Semiotic Study on the “Victimized Woman” Myth in News of Violence: The Case of the Ş.E. Murder in Habertürk Newspaper”
PDF

Selcen VODİNALI & Nesrin AKINCI ÇÖTOK
Siyasal Propaganda Bağlamında Siyasal Reklamlar: 2015 Türkiye Genel Seçimlerinde Akp/Chp/Mhp Partileri TV Reklamları Üzerine Bir Değerlendirme
Political Advertising in Political Propaganda Context: An Evaluation of TV Commercials of AKP/CHP/MHP Political Parties for the 2015 Turkey General Election
PDF

Berrin YANIKKAYA
Dijital Çağda Öğretim & Etik ve İletişim Etiği Öğretimi Üzerine Bir Tartışma
A Discussion on Teaching & Ethics and Teaching Communication Ethics in the Digital Age
PDF