Güz 2017 Sayısı / Fall 2017 Issue

Güz 2017 Sayısı / Fall 2017 Issue
Cilt 8 - Sayı 15 / Volume 8 - Issue 15

Charles A. BRAITHWAITE
Sınıfta İletişim: Amerikalı ve Türk Üniversite Öğrencilerini Karşılaştıran Gözlem Analizi
Communication in the Classroom: An Observational Analysis Comparing Turkish & US American College Students
PDF
Zeynep AKSOY & Ebru UZUNOĞLU & Burcu YAMAN AKYAR
Kültürlerarası İletişim Perspektifinden Yurtdışı Eğitim Süreci: Türkiye’de Erasmus Deneyimi Üzerine Keşfedici Bir Araştırma
Study Abroad Process from Intercultural Communication Perspective: An Exploratory Study on Erasmus Experience in Turkey
PDF
Gülşah AYDIN
Gazetelerin Genç Okurlara Yönelik Gerçekleştirdiği Faaliyetler Üzerine Bir Araştırma
A Study on Newspapers’ Activities to Attract Young Readers
PDF
Murat SEYFİ & Ayda UZUNÇARŞILI SOYDAŞ
Otobiyografik Bellek ve Sosyal Medya Arasındaki İlişki: Sosyal Medyada Çocukluk Fotoğraflarının Paylaşılması
The Relationship Between Autobiographical Memory and Social Media: Sharing Childhood Photographs on Social Media
PDF
Mine YENİÇERİ & ALEMDAR & Damla İŞBİLEN & Kenan DEMİREL & Nazan GÜNAL TELLİ
Özçekim Davranışı Narsisizm Göstergesi Olabilir mi? Özçekim ve Narsisizm Arasındaki İlişkiyi Tanımlamaya Yönelik Nitel bir Araştırma
Can Selfie Behaviour Be an Indicator of Narcissism? A Qualitative Research to Define the Relationship Between Selfies and Narcissism
PDF
Lalehan ÖCAL
Sermayenin Maskeleri: Eyes Wide Shut Filmi Üzerinden Bir Gündelik Hayat Eleştirisi
Masks Of The Capital: A Critique of Daily Life through Eyes Wide Shut
PDF
Meltem ERINÇMEN KÂNOĞLU
Nuri Bilge Ceylan’ın Kış Uykusu Filminde Aidiyet ve Soyutlanma Aracı Olarak Tönnies’in Cemaat-Cemiyet Dikotomisi
Tönnies’s Community-Society Dichotomy in Nuri Bilge Ceylan’s Winter Sleep as a Means of Belonging and Isolation
PDF
Candan ÇELIK ELMER & Jan SANEM JULAR
Türkiye’de 1965-2014 Yılları Arasındaki Sosyal Değişimin Dergi Reklamları Üzerinden Ampirik Örneklemesi
Empirical Illustration of Social Change in Turkey Through Magazine Advertisements (1965–2014)
PDF
Fulya ERENDAĞ SÜMER
Sosyal Medya Kullanım Pratikleri Üzerine Ampirik Bir Araştırma
An Emprical Study on The Practices of Social Media Usage
PDF
Çağrı YILMAZ
İnternet-Ortamlı Mem Çalışmaları: Uluslararası Alanyazına Bir Bakış ve Türkiye’deki Olanaklar
Internet-Mediated Meme Studies: A Detailed Review of International Literature and Potentialities in Turkey
PDF
Serhat KAYMAS
Gerçekten Bedava mı? Sosyal Paylaşım Sitelerinde Meta Olarak Oyun ve Maddi Olmayan Emek Diyalektiğine Dair Bir Not
Are You Sure That It Is Really Free? A Note on the Ongoing Dialectics Between Immaterial Labour and
Games As a Cultural Commodity on Social Networking Sites
PDF
Didem ÇABUK
Türkiye’de Faaliyet Gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarının İtibarını Ölçmek
Measuring the Reputation of NGO’s Operating in Turkey
PDF
Gamze YETKİN CILIZOĞLU & Aysel ÇETİNKAYA
Toplumsal Yarar Amaçlı Örgütlerin Yeni Medya Aracılığıyla Baskı Grubu Olma Süreci
The Process of Organizations for Social Benefits Becoming a Group of Pressure via New Media
PDF
Semra GEÇKİN ONAT
Yakınsama Kültürü ve Online Çevreci Katılım: Greenpeace, TEMA Vakfı, Karadeniz İsyandadır Platformu Üzerinde Bir Araştırma
Convergence Culture and Online Environmental Participation: Greenpeace, the TEMA Foundation, and the Karadeniz İsyandadır Platform
PDF
Beril AKINCI VURAL & Mustafa YALÇIN
Kent Markalaşması Sürecinde Kalkınma Ajanslarının Rolü: İzmir Kalkınma Ajansı Örneği
Role of Development Agencies in Urban Branding Process: Izmir Development Agency Example
PDF
Ali Fikret AYDIN
Sosyal Medya Kullanımı ve Kurumsal Markalaşma: Vodafone Örneği
Social Media Usage and Corporate Branding: The Vodafone Example
PDF
Şafak KIZILTAŞ & Ömer SELMAN MERMİ & Hacı Mehmet ALAĞAŞ & Neşet BEDİR & Tamer EREN
Ana Haber Bültenlerinin Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleriyle Değerlendirilmesi
Analysis of Television News Using the Multi-Criteria Decision-Making Method
PDF
Akan YANIK
Sosyal Medyada Yükselen Nefret Söyleminin Temelleri
Fundamentals of Rising Hate Speech on Social Media
PDF
İdil SAYIMER & Małgorzata RABENDA DERMAN
Yeni Medya’da Korku ve Tehlike Söylemlerinin Kurbanları Suriyeli Mülteciler: Bir Youtube Analizi
Syrian Refugees as Victims of Fear and Danger Discourse in Social Media: A Youtube Analysis
PDF
Mustafa YAĞBASAN & Ümran ÖRSOĞLU
Kültürlerarası İletişim Bağlamında Avrupa’da Göçmen ve İslam Algısı: Fransa Özelinde Ampirik Bir Çalışma
Perception of Islam and Immigrants in Europe in the Context of Intercultural Communication: An Empirical Study in France
PDF