Güz 2020 Sayısı / Fall 2020 Issue

Güz 2020 Sayısı / Fall 2020 Issue
Cilt 11 - Sayı 21 / Volume 11 - Issue 21

Genel Yayın Yönetmeninden / From the Editor-in-Chief

Neslihan KOCAÖMER & Füsun TOPSÜMER
The Effect of Consumer Beliefs and Attitudes towards Social Media and Television
Advertising on Purchase Intentions: A Comparative Analysis
Sosyal Medya ve Televizyon Reklamlarına Yönelik Tüketici İnanç ve Tutumlarının
Satın Alma Niyetine Etkisi: Karşılaştırmalı Bir Analiz

PDF

Monisola B. AYODEJI-FALADE & Oluyinka O. OSUNKUNLE
Coverage of Corruption in the Nigerian Oil and Gas Industry: A Comparative Content
Analysis of Four National Dailies
Nijerya Petrol ve Gaz Endüstrisinde Yolsuzluğun Kapsamı: Dört Ulusal Günlük Filmin
Karşılaştırmalı Bir İçerik Analizi

PDF

Erdem GÜVEN
Amerika Birleşik Devletleri’nde Sosyalist Afro-Amerikan bir Yapılanma Olarak Kara
Panterler Partisi ve Partinin Sesi “The Black Panther Intercommunal News Service”
Black Panthers Party As A Socialist Afro-American Structre And The Voice Of The
Party “The Black Panther Intercommunal News Service”

PDF

Burcu SABUNCUOĞLU PEKSEVGEN
Cumhuriyet Gazetesi’nde Çekoslovakya, Václav Havel ve Kadife Devrim
Czechoslovakia, Václav Havel and The Velvet Revolution in Cumhuriyet Newspaper

PDF

Şükrü BALCI & Onur BEKİROĞLU & Özlem DELAL
Sosyal Medyada Ünlü Takibi:
Parasosyal Etkileşim ve Yalnızlık Bağlamında Bir Saha Araştırması
Following Celebrities on Social Media:
A Survey in the Context of Parasocial Interaction and Loneliness

PDF

Tolga HEPDİNÇLER
Ondokuzuncu Yüzyılda Doğu Coğrafyasının Fotoğrafik Temsili
Photographic Representation of Eastern Geography in the Nineteenth Century

PDF

G. Motif ATAR
Imposed and Perceived Beauty: Are You Beautiful Enough to be an Advertising Model?
Dayatılan ve Algılanan Güzellik: Reklam Modeli Olacak Kadar Güzel misiniz?

PDF

N. Gamze TOKSOY & Selin Gökçe SÜZMETAŞ & Doğukan Koray DÖRTKAŞ
Aile Fotoğraflarında “İzler”
“Traces” in Family Photographies

PDF

Vüsale GULİYEVA KILIÇ
Popüler Masalların Kullanım Alanları: Külkedisi Masalı Örneği
Usage Areas of Popular Tales: Example of the Cinderella Tale

PDF

Neda ÜÇER
Pandemi (Covid-19) Sürecinde Uzaktan Eğitim Araçlarının Etkinliğinin Üniversite
Öğrencileri Tarafından Değerlendirilmesine Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı
Açısından Bir Bakış
Evaluation of Distant Learning’s Tools Efficiency by University Students During
Quarantine Period Within A Perspective of Uses and Gratifications Approach

PDF

Feride AKIM
Türkiye’de Kriz Yönetimi Alanında Yazılan Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi
Yöntemiyle İncelenmesi
The Content Analysis of Graduate Theses Written in the Field of Crisis Management in
Turkey

PDF

Edanur SANDALCI
Comparative Content Analysis of Social Media Post Features of Similar Startups
Offering Grocery-Delivery Service
Kapıya Market Hizmeti Sunan Benzer Girişimlerin Sosyal Medya Gönderi
Özelliklerinin Karşılaştırmalı İçerik Analizi

PDF