Güz 2021 Sayısı / Fall 2021 Issue

Güz 2021 Sayısı / Fall 2021 Issue
Cilt 12 - Sayı 23 / Volume 12 - Issue 23

Prof. Dr. Ayseli USLUATA
Genel Yayın Yönetmeninden / From the Editor-in-Chief
PDF

Erdem GÜVEN
Manuel Castells’in Ağ Toplumu Kavramı ve Ötekiler: Yeni Toplumsal Hareketler ve
Marjinal Yapılanmalar
Manuel Castells’ Network Society Concept and the Others: New Social Movements and
Marginal Structures

PDF

Hidaye Aydan SİLKÜ BİLGİLİER & Pelinsu İNCELİ
Yeni Medyada Cinsel Kimlik Temelli Nefret Söyleminin Üretimi ve Yayılımı:
Youtube Örneği
Production and Spread of Sexual Identity-Based Hate Speech in New Media:
Example of Youtube

PDF

Ayşe Fulya ŞEN & Hülya TAŞ
Gençlerin Dijital Kamusal Alan Pratikleri: “Gri Bölge” Gençlik İnisiyatifi Örneği
Digital Public Sphere Practices of the Young: The Case of "Gri Bölge" Youth Initiative

PDF

Züleyha ÖZBAŞ ANBARLI
Dijital Ağda İlişkiler: Kullanıcıların Tinder Deneyimleri
Relationships in Digital Network: Tinder Users’ Experiences

PDF

Selcan YEŞİLYURT
Halkla İlişkilerde Etik: Meslekleşme Yolunda İletişim Etkinliğine Bağlı Etik
Sorumlulukların Temelleri Üzerine Bir İnceleme
Ethics in Public Relations: A Study on the Foundations of Ethical Responsibilities in
Relation to Communication Activity on the Path to Professionalization

PDF