Yazar Yönergeleri / Author Guidelines

Makale Gönderimi

Makaleler çağrıda verilen e-mail adresine gönderilmelidir. Yazarlar çalışmalarının tümünün özgünlüğünden emin olmalı,  başkalarının çalışmaları ve/ ya da sözcükleri kullanılmışsa bunu belirtmelidirler. İntihal etik olmayan yayın davranışıdır ve kabul edilemez. Temelde aynı olan araştırma birden fazla dergide yayınlanamaz.

Kabul / Ret

Makalelerin çift kör hakem değerlendirme sürecinden geçmesi gerekmektedir. Editörler Sorumlu Editörün denetiminde hakemlik sürecini yönetir. Editörler, makaleleri alanlarına göre uzman akademisyenlere hakemlik yapmaları için iletirler. Makalelerin hakemlik süreci gönderildiği tarihe göre 2 ile 4 ay arasında sürer. Hakemlik süreci gizlidir.  Hakemler inceledikleri makaleleri önyargısız olarak değerlendirir ve yazarların makalelerini geliştirmeleri için yaptıkları önerileri açık bir dille belirtirler. Hakemlik süreci bittiğinde editörler yazarlara değerlendirme sonuçlarını ve kararları bildirirler. Bütün kabul ve ret kararları sondur.

Yazar(lar)ın sorumlulukları 

Makalelerin bilimsel ve etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. 

Yazar(lar), gönderdiği makale ile ilgili intihal, duplikasyon, sahte yazarlık, referans göstermeme, makale dilimleme, dilimleyerek yayın, araştırma burs ve destek kurumlarının adının anılmaması gibi etik ihlaller yapmamak konusunda sorumludur. Yazar(lar), makalenin orijinal olduğu, daha önce başka bir yerde yayımlanmadığı ve başka bir yerde, başka bir dilde yayımlanmak üzere değerlendirmede olmadığı konusunda teminat sağlamalıdır. Etik standartlara uygun olmayan makaleler yayına alınamaz. Buna yayından sonra tespit edilen etik açıdan uygunsuzluklar içeren makaleler de dahildir. 

Telife bağlı materyaller gerekli izin ve teşekkürle kullanılmalıdır. Başka yazarların, katkıda bulunanların çalışmaları ya da yararlanılan kaynaklar uygun biçimde kullanılmalı ve referanslarda belirtilmelidir. Yazar(lar) çalışmalarında kullandıkları verilerin kullanım haklarını, bununla ilişkili gerekli izinleri ve üzerinde araştırma yaptıkları katılımcıların onaylarını, istenmesi durumunda sunmak üzere belgelendirmelidir.

Yazar(lar), herhangi bir tür veya formatta bir yazı sunduğunda, çalışmada yanlılık yaratabilecek veya yanlı bulunabilecek tüm finansal ve kişisel ilişkileri açıklamaktan sorumludurlar. Bu çerçevede yazar(lar)ın makale gönderimi yaparken, Telif Hakkı Anlaşması Formu’nu imzalayarak yüklemeleri gerekir.

Çalışmaya katkıda bulunan birden fazla yazar varsa, bu yazarların başvuru sırasında yolladıkları isim sıralaması, yazarların ortak kararı olmalıdır.

Çalışmada sadece aktif katkısı olan kişilerin yazarlar arasına dâhil edilmesi, aktif katkısı olmayan kişilerin yazarlar arasına dâhil edilmemesi, yazar sıralamasının veya yazıya ilişkin değerlendirme süreci devam ederken yazar sıralamasındaki herhangi bir değişiklik talebinin uygun bir biçimde gerekçelendirilmesi, yazarın sorumluluğundadır. Yazar, dergi editörü tarafından gerekli görülmesi durumunda, tüm bu konulara ilişkin açıklama yapabilmelidir.

Değerlendirme sürecinde veya yayımlanan bir çalışmada, çıkar çatışmasının ortaya çıkması, etik ihlal ya da hata tespit edilmesi durumunda, yazar(lar) konuyu editör ile paylaşmalı; düzeltme veya geri çekme için gerekli sorumluluğunu yerine getirmelidir. 

Yazar, ayrımcı dil kullanımından kaçınmalıdır. GMJ--TR, bu dile sahip makaleler için değerlendirme sürecini başlatmadan reddetme hakkını kullanır.

Yazar, makalesini GMJ--TR tarafından belirtilen akademik yazım kurallarına uygun biçimde düzenleyerek gönderme sorumluluğuna sahiptir. 

İnsanların veya hayvanların denek veya veri kaynağı olarak kullanıldığı tüm araştırmalar için etik kurul onayının alınması ve makale başvurusu sırasında yüklenmesi gerekmektedir. Etik kurul onayı bulunmayan makaleler değerlendirmeye alınmaz.

 


 

Article Submission

Manuscripts should be sent to the e-mail address provided in the call. Authors should ensure the originality of all their work and indicate if the work and/or words of others have been used. Plagiarism is unethical publication behavior and is unacceptable. The same research cannot be published in more than one journal.

Acceptance / Rejection

Articles must go through a double-blind peer review process. Editors manage the peer review process under the supervision of the Responsible Editor. Editors forward the articles to academicians who are experts in their fields to review the articles. The refereeing process takes between 2 and 4 months, depending on the submission date. The review process is confidential. The referees evaluate the articles they review without prejudice and clearly state their suggestions for the authors to improve their articles. When the refereeing process is over, the editors notify the authors of the evaluation results and decisions. All acceptance and rejection decisions are final.

Responsibilities of the author(s) 

The authors' responsibility is to comply with the articles with scientific and ethical rules. 

The author(s) is responsible for not committing any ethical violations such as plagiarism, duplication, false authorship, omission of references, slicing and dicing, and omission of the names of research grants and support institutions. The author(s) must ensure that the article is original, has not been previously published elsewhere, and is not under consideration for publication elsewhere in another language. Articles that do not comply with ethical standards cannot be published. This includes manuscripts that are found to be ethically inappropriate after publication. 

Copyrighted material should be used with appropriate permission and acknowledgment. The work of other authors, contributors, or references should be used appropriately and cited in the references. The author(s) must document the rights to use the data used in their work, the necessary permissions associated with it, and the consent of the participants on whom they conducted the research, to be made available upon request.

When submitting a manuscript of any type or format, the author(s) are responsible for disclosing all financial and personal relationships that may bias or be found to bias the study. In this context, the author(s) must sign and upload the Copyright Agreement Form when submitting the manuscript.

It is the responsibility of the author to ensure that only those who have active contributions to the manuscript are included among the authors, that those who do not have active contributions are not included among the authors, and that any change in the author ranking or any request for a change in the author ranking during the evaluation process of the manuscript is appropriately justified. The author should be able to provide clarification on all these issues if deemed necessary by the journal editor.

In the event that a conflict of interest, ethical violation, or error is detected during the review process or in a published work, the author(s) should share the issue with the editor and fulfill the necessary responsibility for correction or retraction. 

The author should avoid the use of discriminatory language. GMJ--TR reserves the right to reject articles with such language without initiating the review process.

The author is responsible for editing and submitting the manuscript per the academic writing guidelines specified by GMJ--TR. 

Ethics committee approval must be obtained for all research using humans or animals as subjects or data sources and must be uploaded at the time of article submission. Articles must have ethics committee approval to be evaluated.