Skip to main content

Fall 2013 Issue

Güz 2013 Sayısı / Fall 2013 Issue​
Cilt 4 - Sayı 7 / Volume 4 - Issue 7

Celalettin AKTAŞ & Berk ÇAYCI
QR Kodun Mobil Eğitimde Yeni Eğitim Yöntemlerinin Geliştirilmesine Katkısı
The Contribution of the QR Code in the Development of New Education Methods in Mobile Education
PDF
Özgür ÇALIŞKAN
Ahlak Kavramının Kelime Olarak Siyasi Söylem İçerisinde Kullanılması: Sosyal Medya Ortamı Olarak Twitter Örneği
The Use of Morality as a Word in Political Context: A Study of Twitter as an Example of Social Media
PDF
Fulya ERENDAĞ SÜMER
Türkiye’de Stratejik Halka İlişkiler Anlayışı: Türkiye’de Büyük İş Örgütlerinin Halka İlişkiler Uygulayıcılarına Yönelik Bir Araştırma
Strategic Public Relations in Turkey: A Study on Public Relations Practitioners of Big Business Organizations in Turkey
PDF
Ebru GÜZEL
Güzellik Dayatması Altında Tüketim Nesnesine Dönüşen Kadın
The Problem of Women Becoming a Consumption Commodity under the Beauty Enforcement
PDF
Ceren İLİKAN RASİMOĞLU
Türkiye’de Televizyon Yayıncılığının Başlangıcı ve Yazılı Basındaki Yansımaları (1968-1970)
Experimental Television Broadcasting in Turkey and Its Reflection in the Printed Press (1968-1970)
PDF
Yeşim KAPTAN
Medya’ya Kavramsal bir Bakış: Kültürel Küreselleşme, Medeniyetler Çatışması veya Hegemonya
A Conceptual Perspective To Media: Cultural Globalization, Clash of Civilizations or Hegemony
PDF
Mihalis KUYUCU
Türkiye’de Özel Radyo Yayıncılığı: Ulusal Ölçekte Yayın Yapan Özel Radyo Kanallarının Yapıları Üzerine Bir Araştırma
Private Radio Broadcasting in Turkey: A Study on the Structure of Private National Radios
PDF
Sema MİSCİ KİP
Türk Televizyon İzlyecisi Kültürel Omnivor Mu? Türkiye’deki Televizyon İzleyici Yapısı Üzerine Bir Araştırma
Turkish Television Audience a Cultural Omnivore? A Study on the Structure of the Turkish Television Audience
PDF
Süheyla Nil MUSTAFA
Türk’ün Dinmeyen Kimlik Arayışı: A.H. Tanpınar Romanları Üzerinden Türk Modernleşmesinin Bir Değerlendirmesi
Turk’s Everlasting Quest for Identity: An Analysis of Turkish Modernization Through A.H. Tanpınar Novels
PDF
Selma ULUS
Bir Derbi Cinayetinin Ardından Futbolda Şiddetin Türk Basınında Temsili Üzerine
In the Aftermath of a Derby Murder: On the Representation of Football Violence in the Turkish Press
PDF
Levent YAYLAGÜL
Bilgisayar ve İnternetin Ekonomi Politiği
The Political Economy of the Computer and Internet
PDF

İletişim / Contact
+90 216 578 06 46
Sec. Ayşe Şipal Uğur
globalmediajournaltr@yeditepe.edu.tr