Skip to main content

Spring 2012 Issue

Bahar 2012 Sayısı / Spring 2012 Issue​
Cilt 2 - Sayı 4 / Volume 2 - Issue 4

Barış BULUNMAZ
Gazeteler için Zor Karar: Reklam Verenler mi? Okuyucular mı?
A Difficult Choice for Newspapers: Advertisers or Readers?
PDF
Hüseyin ÇELİK
Küreselleşme Sürecinde Kimlik Tartışmaları ve Medyanın Rolü: Kosova Örneği
Globalization, Identity and the Role of Media: The Case of Kosovo
PDF
Erdoğan H. EKİZ - Nahit Erdem KÖKER
Destinasyon Tatmininin Belirleyicileri: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Ziyaret
Eden Yabancı Turistlerin Algılamaları
The Determinants of Destination Satisfaction in North Cyprus:
Perceptions of International Travelers
PDF
Özlem GÜLLÜOĞLU
Bir Kitle İletişim Aracı Olarak Televizyonun Popüler Kültür Ürünlerini Benimsetmesi
ve Yayma İşlevi Üzerine Bir Değerlendirme
The Function of Television as a Tool of Mass Communication in Adopting
Popular Culture Products and Making it Prevalent
PDF
Pelin HÜRMERİÇ - Ece BABAN
Simmel, Veblen ve Sombart'ın Penceresinden Hedonik Tüketim:
Ütopya'da Negotium ve Otium
Hedonic Consumption from Simmel, Veblen and Sombart's Point of View: Negotium and Otium in Utopia
PDF
Tolga KARA
Sosyal Medya Üzerinde Yeni Nesil Pazarlama ve Türkiye Bilgi & İletişim Hizmetleri Endüstrisinde Sosyal Ağların Kullanımına Yönelik Bir Araştırma
New Generation Marketing and Social Media and a Research on Usage of Social Networks in Turkish Communication and Information Technologies Industry
PDF
Tülay ŞEKER - Rengim SİNE
Çocuk Zihnindeki Haber Resmi
The News Picture in a Child's Mind
PDF
Fulya ŞEN
Toplumsal Hareketler ve Medya: "Wall Street İşgali"nin Medyada Temsili
Social Movements and Media: The Representation of the "Occupy Wall Street" Movements in Media
PDF

İletişim / Contact
+90 216 578 06 46
Sec. Ayşe Şipal Uğur
globalmediajournaltr@yeditepe.edu.tr