Skip to main content

Spring 2016 Issue

Bahar 2016 Sayısı / Spring 2016 Issue​ 
Cilt 6 - Sayı 12 / Volume 6 - Issue 12

Neda ÜÇER 
Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı Bağlamında Gençlerin Sosyal Media Kullanımına Yönelik Niteliksel Bir Araştırma  
A Study to Examine University Students’ Use of Social Media in the Context of Uses and Gratification Approach
PDF
Selvinaz SAÇAN & Derya ADIBELLİ  
Üniversite Öğrencilerinin Medya Okur-Yazarlık Düzeylerinin Bazı Faktörler ile İlişkisi  
Factors that Affect Media Literacy Level of University Students
PDF
Şeyda BARLAS BOZKUŞ  
Popüler Çok Seslilik ve Internet Capsleri: Türk Gençlerinin Sosyal Medya Üzeriden Sosyo-Politik Söylemini Yansıtması  
Pop Polyvocality and Internet Memes: As a Reflection of Socio-Political Discourse of Turkish Youth in Social Media
PDF
Sema Esin ERBEN & Jale BALABAN-SALI  
Türkiye'de Vegan Aktivistlerin Sosyal Medya Kullanımı 
Social Media Use of Vegan Activists in Turkey
PDF
Sinem EYİCE BAŞEV 
Öğrencilerin Geri Dönüşüm Davranışları ve Bu Davranışa Etki Eden Sosyo-demografik Faktörler Üzerine Bir Çalışma 
Recycling Behaviour of Students and the Effect of Sociodemographic Characteristics on 89-107 Their Behaviour
PDF
Yelda ÖZKOÇAK 
Türkiye’de Akıllı Telefon KullanıcılarınınOyalanma Amaçlı Tercih Ettikleri Mobil Uygulamalar 
Turkish Smartphone Users’ Mobile Application Preferences for Recreation
PDF
Sema DOĞRU & Sevim KOÇER 
GSM Operatörü Kullanıcılarının Marka Sadakati Üzrine Bir İnceleme  
A Study on Brand Loyalty of GSM Operator Users
PDF
Ozan YILDIRIM & Emrah BAŞER 
İnternetin Girişimciliği Kapsamında Değişen Enformasyon Siteleri Üzerine Bir Değerlendirme 
An Evaluation of Changing Information Sites within the Scope of Internet Entrepreneurship
PDF
Tuğçe ERTEM ERAY 
Türkiye’de Diyalojik Halkla İlişkiler Aracı Olarak Kurumsal Web Sayfalarının Kullanımı 
Utilization of Corporate Websites as a Dialogic Public Relations Tool in Turkey
PDF
Defne ÖZONUR 
Televizyon Programlarını Sınıflandırma Sistemleri: “Akıllı İşaretler” Ne İşe Yarar?  
Television Content Rating Systems: What is the function of “Smart Signs”?
PDF
Beste Nigâr ERDEM 
Amerikan Hegemonyasının İdeolojik Boyutunun Türkiye’deki Kitlesel Gazetecilik Anlayışı Üzerinden Değerlendirilmesi, 1950-1955  
An Evaluation of the Ideological Extent of American Hegemony through Mass Journalism Understanding in Turkey, 1950–1955
PDF
Burak ÖZYAL 
Tık Odaklı Habercilik: Tık Odaklı Haberciliğin Türk Dijital Gazetelerindeki Kullanım Biçimleri  
Click-Based Journalism: Practise Types of Click-Based Journalism in Turkish Digital Newspapers
PDF
E. Gülay ER PASİN 
Psikanalitik Bir Makalenin Sinemaya Uyarlanması: Todd Haynes’in Steven’ı Freud’un Dövülen Çocuğu mu?  
Film Adaptation of a Psychoanalytic Article: Is Todd Haynes’s Steven Freud’s Beaten Child?
PDF
Selda SARAL & Deniz YAĞIZ BAYLAN 
Değişen Toplumsal Yapının Film İçeriklerine Yansıması: Kibar Feyzo ve Recep İvedik Filmlerinin Greimas’ın Eyleyenler Örnekçesine Göre Çözümlenmesi  
Cinema reflecting the consequences of social changes: the changing social structure and comedy films.
PDF
Eda ÖZTÜRK & Gül ŞENER & H. Kemal SÜHER 
Sosyal Medya Çağında Ürün Yerleştirme: Instagram ve İnstabloggerlar Üzerine Bir İçerik Analizi 
Product Placement in the Social Media Era: A Content Analysis on Instagram and Instabloggers
PDF
Gülten ADALI AYDIN 
Popüler Kültür ve Reklam İlişkisi: Basılı Reklamlarda 14 Şubat Sevgililer Günü  
Relationship Between Popular Culture and Advertising: Valentine’s Day in the Print Ads
PDF
G. Motif ATAR & Gülcan ŞENER & Atılım ONAY 
Aşkın Metafor Hali: Sevgililer Günü Kapsamında Kadın ve Erkek Dergilerindeki Reklamlarda Aşkın Sunumu  
Metaphor of Love: Representation of Love Within the Scope of St. Valentine’s Day Advertisements Placed in Women’s and Men’s Magazines
PDF
Ezgi SAATCIOĞLU & Ayda SABUNCUOĞLU 
İdealize Edilmiş Erkek Bedeninin Bir Reklam Çekiciliği Olarak Kullanımına Yönelik Bir Araştırma 
A Study on the Idealization of the Male Body as an Advertising Appeal
PDF
Cansu ARISOY 
Siyasal İletişimde Kimliği Merkeze Alarak Markalaşmak  
Identity Centered Branding in Political Communication
PDF
Şafak ERKAYHAN & İrem TEKİN 
Etkileşimli Medya Fasadları Yoluyla Etkili İletişim 
Engaging Communication and Social Interaction Through Interactive Media Facades
PDF
Uğur Zeynep GÜVEN 
Alternatif Müziğinizi Nasıl Alırdınız?: Yeni Medya ve Dönüşen Kültürel Kapital 
How Would You Like Your Alternative Music? New Media and Cultural Capital in Transition
PDF
Gözde DALAN POLAT 
İletişim Antropolojisi Üzerine Bir Deneme 
An Essay on Communication Anthropology
PDF
Olcay ÖZTUNALI 
Antonio Machado’nun Şiirinin XX. Yüzyılda Otuzlu ve Kırklı Yıllarda İspanya’da Alımlanması  
The Reception of Antonio Machado’s Poetry in the Thirties and Forties in the Twentieth Century
PDF
Abdulsamet GÜNEK 
Küresel Çağın Yeni “Bilgi Tapınakları” Küresel Ağlara Sahip Vakıf ve Think Tanklar 
The New Knowledge Temples of the Global Age: Foundations Have Global Scale Networks and Think Tanks
PDF
Arda Umut SAYGIN 
Futbolun McDonaldlaşmasına Katkı: Passolig 
The McDonaldization of Football: Passolig
PDF
Berk ÇAYCI & Ayşegül Elif KARAGÜLLE 
İletişimin Dijitalleşmesi ve Kültürel Melezleşme  
Digitalization of Communication and Cultural Hybridization
PDF
Burcu SABUNCUOĞLU PEKSEVGEN 
Global Dünyada Değişen Basın ve Gazetecilik  
The Changing Press and Journalism in a Global World
PDF
Özge ERBEK KARA 
Sinemanın Küreselleşme Yolculuğu  
Global Journey of Cinema
PDF
Gözde DALAN POLAT 
Küresel Kültür  
Global Culture
PDF

İletişim / Contact
+90 216 578 06 46
Sec. Ayşe Şipal Uğur
globalmediajournaltr@yeditepe.edu.tr