Ana içeriğe atla

Yazar Yönergesi

Yazım Kuralları

1.   Yazım Formatı

 • Dergiye gönderilecek makaleler ve kitap kritikleri Türkçe veya İngilizce dilinde, derginin belirlediği belge şablonuna uygun olarak hazırlanmış olmalıdır.

 • Metinler, 1 satır aralığında, 150-250 kelime arasında Türkçe ve İngilizce öz (abstract) ile birlikte gönderilmelidir. Özlerin altında 3-5 kelime arasında anahtar kelime olmalıdır.

 • İngilizce makalelerde makalenin İngilizce başlığı ilk sayfada, ortalanmış, kalın ve kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde 14 punto ile yazılmalıdır. Makalenin Türkçe başlığı Türkçe özden önce ortalanmış, kalın, kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde 12 punto ile yazılmalıdır.

 • Türkçe makalelerde makalenin Türkçe başlığı ilk sayfada, ortalanmış, kalın ve kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde 14 punto ile yazılmalıdır. Makalenin İngilizce başlığı İngilizce özden önce ortalanmış, kalın, kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde 12 punto ile yazılmalıdır.

 • Yazar(lar)ın kurum ve iletişim bilgileri ile ORCID numaraları çalışmanın başlığının hemen ardından verilmelidir.

 • Dergiye gönderilecek makaleler ve kitap kritikleri Times New Roman karakteri ile 1.5 satır aralığı kullanılarak ve iki yana yaslı yazılmalıdır. Metin ve öz için 12 punto, dipnotlar için 10 punto kullanılmalıdır.

 • Metinde paragrafların ilk satırı 1.27 cm soldan girintili olmalıdır; ancak Türkçe ve İngilizce öz ve genişletilmiş özlerdeki paragraflarda girinti kullanılmamalıdır.

 • Metinde başlıklar ve alt başlıklar APA 7.0 formatına göre aşağıdaki linkteki örnekler dikkate alınarak yazılmalıdır:https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/paper-format/headings

 • Türkçe ve İngilizce özden sonra, makalenin konusunun, amacının ve probleminin kapsamlı bir şekilde açıklanacağı 500-750 kelime arasındaki “genişletilmiş öz” Türkçe ve İngilizce olarak metinde yer almalıdır.

 • Dergiye gönderilecek makaleler, başlık, öz (Türkçe ve İngilizce), anahtar kelimeler, genişletilmiş öz (Türkçe ve İngilizce), dipnotlar ve kaynakça dahil olmak üzere 5000-9000 kelime arasında olmalıdır.

 • Dergiye gönderilecek kitap kritikleri başlık, kaynakça ve dipnotlar dahil olmak üzere 2000-4000 kelime arasında olmalıdır.

 • Dergiye gönderilecek derleme makaleler, sadece literatür taramasından oluşmamalı, yorum ve eleştiri kısmı içermelidir.

 • Yazarlar, dergiye gönderdikleri makalenin hiçbir yerinde kişisel ve/veya kurumsal kimliğini belirtmemelidir.

 • Dergiye gönderilecek araştırma ve derleme makaleler için yazarlardan iThenticate raporu istenmektedir. Benzerlik oranı en fazla %15 olmalıdır.

 • Tezden veya konferans/sempozyum/kongre bildirilerinden üretilen makalelerde bu durum, makalenin ilk sayfasında dipnotta belirtilmelidir.

 • Bir yazarın aynı yayın döneminde sadece bir makalesi yayımlanabilir. 

 • Makalenin giriş bölümünde çalışmanın konusu, problemi, amacı ve önemi yer almalıdır. 

 • Makale yazım kurallarına uymayan makaleler düzeltilmek üzere yazar(lar)a geri gönderilir.


2.   Kaynak Gösterme

Metnin tamamında, referans ve kaynak gösterimi APA 7.0 formatında olmalıdır:

(https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples/)

 • Metin içindeki 40 kelimeyi geçen doğrudan alıntılar tırnak kullanılmadan, soldan 1,27 cm girintili blok alıntı şeklinde, 1.5 satır aralığıyla 12 punto yazılmalıdır. 

Örneğin:

Manuel Castells (2005) ağ toplumunun yükseldiği tarihsel bağlamı şu cümlelerle betimlemiştir:

Bilgi (enformasyon) teknolojilerini merkez alan teknoloji devrimi, ivme kazanan bir hızla toplumun maddi temelini yeniden şekillendirmeye başladı. Dünyanın dört bir köşesinde ekonomiler, ekonomi, devlet ve toplum arasında değişken bir geometri sisteminin devreye girmesiyle birlikte, küresel olarak birbirine bağımlı hale geldi. Sovyet devletçiliğinin çöküşü, peşinden uluslararası komünist sistemin ölümü o gün kapitalizme karşı tarihsel bir meydan okumayı baltaladı. (s. 1)

 • 40 kelimeyi geçmeyen doğrudan alıntılar aşağıdaki örnekteki gibi çift tırnak kullanılarak yazılmalıdır:

Castells’e (2005) göre, “Sanal bağlar, bağları giderek uzamsal olarak dağıldığından çok sınırlı sosyal hayatlar yaşayacak olan insanlara toplumsal bağlar kurma fırsatı tanır” (s. 480).

 • Çalışmada yazar(lar)ın kendi vurguları italik kullanılarak belirtilmelidir.

 • Alıntı içi alıntılarda tek tırnak kullanılmalıdır.

 • Metin içi kaynak gösterme ve kaynakça yazımı aşağıdaki örneklerdeki gibi olmalıdır: 

Metin İçi Kaynak Gösterme

i. Tek yazarlı metne atıf

(Castells, 2005)

Castells (2005)

(Castells, 2005, s.87)

ii. Çift yazarlı metne atıf

(Hardt & Negri, 2001, ss.56-57)

iii. Üç veya daha fazla yazarlı metne atıf

(Berger vd., 2007)

iv. Aynı yazarın aynı yıl yayımlanan birden fazla eserine atıf

(Bourdieu, 1990a)

(Bourdieu, 1990b)

vi.  Aynı cümlede iki veya daha fazla metne atıf 

(Harvey, 2013; Lefebvre, 2014) 

vii. Kısaltma ismi kullanılan kaynağa atıf

 • İlk atıf: (Birleşmiş Milletler, [BM], 2018)
               Birleşmiş Milletler (BM, 2018)
 • Sonraki atıflar: (BM, 2018)
                            BM (2018)

viii. İkincil kaynaklar

Metinde atıfta bulunulan eserin orijinaline erişilemiyorsa, kaynak gösteriminde metnin kendisi ve yayın tarihi yazıldıktan sonra, ikincil kaynak için “aktaran” kelimesinin kısaltması olarak “akt.” şeklinde ilgili metnin bilgileri yazılır.

            (Shim, 2013, akt. Binark, 2018, s.109)

ix. Tarihi olmayan kaynaklar 

Yılı olmayan kaynaklarda “tarih yok” anlamında (t.y) kısaltması kullanılır.

Diğer Yayınlar: 

Metin içinde yer alan film, kitap, gazete, dergi, TV programı adları italik yazılmalıdır. Metinde film adı ilk kez kullanıldığında yönetmen adı geçmiyorsa parantez içinde önce yönetmen sonra yıl yazılmalıdır. 

Örnek:

Le Ballon Rouge (Albert Lamorisse, 1956)

Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni (Yavuz Turgul, 1990)


KAYNAKÇA

Kaynakça kısmında, sadece metin içinde atıf yapılan yazarlar yer almalı ve yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. Kaynakçada aynı yazarın çok sayıda kaynağı varsa, kaynaklar eskiden yeni tarihe doğru yazılır. Kaynakça APA 7.0’a göre, aşağıdaki örnekler dikkate alınarak hazırlanmalıdır.

Kitap

i. Tek yazarlı kitap

Zuboff, S. (2019). The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power. Profile Books.

Oskay, Ü. (2000). Kitle iletişiminin kültürel işlevleri. Der Yayınları.

ii. Birden fazla yazarlı kitap

 Hardt, M. & Negri, A. (2001). Empire. Harvard University Press.

Erdoğan, İ. & Alemdar, K. (2002). Öteki kuram. Erk Yayınları.

iii. Çeviri kitap

Deleuze, G. (2001).  Pure immanence: Essays on a life. (A. Boyman, Trans.). Zone Books.

Bakhtin, M. (1981). The dialogic imagination (M. Holquist, Ed., C. Emerson & M. Holquist, Trans.). University of Texas Press.

Bauman, Z. (2011). Postmodern etik (A. Türker, Çev.). Ayrıntı Yayınları.

iv. Editörlü kitap

Joyce, M.C. (Ed.). (2010). Digital activism decoded. Debate Press.

v. Editörlü kitapta bölüm

Manago, A., & McKenzie, J. (2022). Culture and digital media in adolescent development. In J. Nesi, E. Telzer, & M. Prinstein (Eds.), Handbook of adolescent digital media use and mental health (ss. 162-87). Cambridge University Press.

Kitap kritiği

Willard, L. (2017). [Review of the book Promotional screen industries by Paul Grainge & Catherine Johnson]. Critical Studies in Television: The International Journal of Television Studies, 12(3), 311-13. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1749602017716539c

Gürkan, C. (2017). Kitap İncelemesi [Jacques Bidet: Foucalt'yu Marx'la okumak]. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 72(4), 1249-62. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ausbf/issue/17299/180769

Makale

i. Tek yazarlı

Katz, E. (1957). The two-step flow of communication: An up-to-date report on an hypothesis. The Public Opinion Quarterly, 21(1), 61-78. https://doi.org/10.1086/266687

ii.  Birden fazla yazarlı

Berger, B. K., Reber, B.H., & Heyman, W.C. (2007). You can't homogenize success in communication management: PR leaders take diverse paths to top. International Journal of Strategic Communication, 1(1), 53-71.

iii. Yediden fazla yazarlı

Snijder, E.J., Bredenbeek, P.J., Dobbe, J.C., Thiel, V., Ziebuhr, J., Poon, L.L., Guan, … Gorbalenya, A.E. (2003). Unique and conserved features of genome and proteome of SARS-coronavirus, an early split-off from the coronavirus group 2 lineage. Journal of Molecular Biology, 331(5), 991-1004. https://doi.org/10.1016/S0022-2836(03)00865-9

Tezler ve Bildiriler

i. Tez

Jiang, L. (2019). Dislike and warn: Testing the role of perceived media influence on different levels of corrective actions on social media [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. University of Kansas. https://www.proquest.com/docview/2280578963/98DDB75707D64456PQ/93?accountid=17381

ii. Bildiri

Oceja, J. (3-4 Ekim 2019). Playing emotions: Designing an educational resource that promotes emotional education through independent video games. 13th European Conference on Games Based Learning, Odense, Denmark.

Diğer Kaynaklar

i. Gazete/Popüler Dergi

Januszcak, W. (6 Haziran 2021). $69 million for this digital artwork? Inside the crazy world of NFTs. The Times. https://www.thetimes.co.uk/article/inside-the-world-of-ntfs-beeple-everydays-ctzjrnhc9

ii. İnternet sayfası

Prodger, M. (2022). The women who shaped modernism. The New Statesman. https://www.newstatesman.com/culture/art-design/2022/11/making-modernism-royal-academy-women

iii. Film

Kaynakçada filmin önce özgün adı, sonra parantez içinde Türkçesi yer alır. Daha sonra metin boyunca, tutarlı olmak koşuluyla filmin Türkçe ya da özgün adı kullanılmalıdır.

Chytilová, V. (Yönetmen). (1966). Sedmikrásky [Papatyalar] [Film]. Barrandov Studios.

Özgün adı Türkçe olmayan filmler kaynakçada aşağıdaki örnekteki gibi gösterilmelidir. 

Kubrick, S. (Yönetmen). (1980). Shining [Cinnet] [Film]. Warner Bros.

iv. TV Dizisi

Weiner, M. (Yapımcı). (2007-2015). Mad Men [TV Dizisi]. AMC.

v. Video

Jenkins, H. (10 Aralık 2007). Convergence culture [Video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=FbU6BWHkDYw

vi. Sosyal medya

Morozov, E. [@evgenymorozov] (13 Temmuz 2017). Late capitalism is early feudalism with better branding. [Tweet]. Twitter. https://twitter.com/evgenymorozov/status/885483771033776129

vii. Basın bülteni

Türkiye İstatistik Kurumu. (20 Temmuz 2020). Yazılı medya istatistikleri [Press release]. https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Yazili-Medya--Istatistikleri-2019-33620

viii. Sözlük

Nutku, Ö. (2017). Gösterim terimleri sözlüğü (1. baskı). Kaynak Yayınları.

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

İletişim / Contact
+90 216 578 06 46
Sec. Ayşe Şipal Uğur
globalmediajournaltr@yeditepe.edu.tr