Skip to main content

Spring 2018 Issue

Bahar 2018 Sayısı / Spring 2018 Issue 
Cilt 8 - Sayı 16 / Volume 8 - Issue 16

Thabiso MUSWEDE & Mokoko Piet SEBOLA 
Student Protests and Disruption of the Academic Calendar in South African Universities: What Is the Role of Campus Radio? 
Güney Afrika Üniversitelerinde Öğrenci Protestoları ve Akademik Takvimin Kesintiye 
Uğraması: Kampüs Radyosunun Rolü Nedir?
PDF
Ömer ÖZER 
Türkiye’de Edebi Gazetecilik: Emin Çölaşan’ın Turgut Nereden Koşuyor’unun İncelenmesi 
Literary Journalism in Turkey: An Analysis of Emin Çölaşan’s Turgut Nereden Koşuyor?
PDF
Ulaş Başar GEZGİN 
Social Cognition and Media Psychology Uncovered: Social Representations of Chinese on 
Turkish Newspapers 
Toplumsal Biliş ve Medya Psikolojisi İlişkilerinin Açılımı: Çinlilerin Türk Gazetelerinde 
Toplumsal Temsilleri
PDF
Onur DURSUN 
Toplumu Pierre Bourdieu İle Düşünmek 
Thinking Society with Pierre Bourdieu
PDF
Göksel AYMAZ 
İletişim Araçlarının Toplumsal Tarihi İçin Bir Giriş 
An Introduction for Social History of Mass Media
PDF
Kaan TAŞBAŞI 
Ana Akım Gazetelerde Görünmez Kılınan Çocuk İşçiler 
Child Labor Made Invisible by Mainstream Newspapers
PDF
Duygu Çeliker SARAÇ 
Domuz Gribi Haberlerinde Çerçeveleme: Hürriyet Gazetesi Örneği 
Framing in Swine Flu News: Hürriyet Newspaper Example
PDF
Betül SABAHÇI 
Spor Haberlerinde Nefret ve Ayrımcı Söylemler: fotomac.com.tr, fanatik.com.tr ve 
fotospor.com Haber Sitesi Örneği 
Hateful and Discriminatory Speech in Sports News: Fotomac, Fanatik, and Fotospor 
News Websites Examples
PDF
Meltem ERİNÇMEN KÂNOĞLU 
The Shift of Children’s Magazines into Digital Medium: Case of TRT Children’s 
Magazine 
Çocuk Dergilerinin Dijital Ortama Geçişi: TRT’nin Çocuk Dergisi Örneği
PDF
Münevver ÇAĞIN BEKTAŞ 
The Importance of Social Responsibility Projects in Reputation Management: The Role of 
Public Relations 
'İtibar Yönetimi'nde Sosyal Sorumluluk Projelerinin Önemi: Halkla İlişkilerin Rolü'
PDF
Özgür KILINÇ & Sevil BAYÇU 
Halkla İlişkiler Uygulayıcıları ve Gazeteciler Arasındaki İlişki: Uygulayıcılar Üzerine Bir Araştırma 
Relationship between Public Relations Practitioners and Journalists: A Research on Practitioners
PDF
Gonca YILDIRIM 
Halkla İlişkilerde Geleneksel Medyada Haber Üretiminden Dijital Medyada İçerik 
Üretimine: Capital Dergisi -2015 En Beğenilen 20 Şirket Üzerine Instagramda Bir İçerik Analizi 
From News Production in Traditional Media to Content Production in Digital Media as Part of Public 
Relations: A Content Analysis on Instagram on Capital Magazine’s “2015’s 20 Favorite Companies” List​
PDF
Deniz ÖZER & Ümmü Özlem ÇERÇİ 
Perceived Image of Public Relations Job Advertisements by Employers and a Critical Approach 
Halkla İlişkiler İş İlanlarının İşverenler Tarafından Algılanan İmajı ve Eleştirel Bir Bakış
PDF
Gonca KÖSE 
Reklam Müzikleri Aracılığıyla Marka Kimliğinde Yaşanan Revizyon: Atasay ve Pınar 
Televizyon Reklamlarına Yönelik bir Araştırma 
Revision of Brand Identity via Jingles: A Research Analyzing Atasay and Pınar 
Television Advertisements
PDF
Savaş KESKİN 
Reklam Gerçeğinin Dijital Failleri Olarak ‘Efekt Kimlikler’: Turkcell’in ‘Emocan’ları 
Üzerinden Bir Kimlik Okuması 
“Effect Identity” as Digital Actors of Advertising Reality: An Identity Read on 
Turkcell’s “Emocans”
PDF
Emel Kuşku ÖZDEMİR & Ebru Belkıs GÜZELOĞLU & Füsun TOPSÜMER 
Tüketici Etnosentrizmi, Marka Kişiliği Algısı ve Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkinin 
Değerlendirilmesi: Türkiye’deki Beyaz Eşya Markalarına Yönelik Bir Uygulama 
Evaluation of the Relationship between Consumer Ethnocentrism, Perception of Brand 
Personality, and Purchase Intentions: A Study for White Goods Brands in Turkey
PDF
Çiğdem Yasemin ÜNLÜ 
Seçim Kampanyaları ve Politik/Kamusal Konuşmaların Gelişimi Üzerine Bir Literatür İncelemesi 
A Literature Review on the Development of Election Campaigns and Public Speeches
PDF

İletişim / Contact
+90 216 578 06 46
Sec. Ayşe Şipal Uğur
globalmediajournaltr@yeditepe.edu.tr