Ana içeriğe atla

Dergi Politikaları

Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Etik İlkeler ve Yayın Politikası

GMJ-TR, yayın etiği kapsamında en yüksek uluslararası standartlara uymaktadır. Committee on Publication Ethics (COPE), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA) tarafından tavsiye edilen etik yayıncılık ilkelerini benimsemektedir. “Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing” başlığı altında ifade edilen ilkeler aşağıdaki linkte yer almaktadır.

https://publicationethics.org/resources/guidelines-new/principles-transparency-and-best-practice-scholarly-publishing

Dergiye gönderilen tüm makalelerin daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış, yayım aşamasına ve değerlendirme sürecine alınmamış olması gerekmektedir.

Gönderilen çalışmalar derginin amaç ve kapsamına uygun olmalıdır. Özgün, daha önce yayımlanmamış veya aynı anda başka bir dergide değerlendirme sürecinde olmayan, her bir yazar tarafından içeriği ve gönderimi onaylanmış yazılar, değerlendirmeye kabul edilmektedir. Bildiri olarak sunulmuş çalışmalardan, yalnızca sözlü sunumu yapılmış ve/veya özet bildiri olarak yayımlanmış olanlar değerlendirmeye kabul edilebilir. Yüksek lisans veya doktora tezinden üretilmiş yayınların tek yazarlı olması beklenir.

Yayımlanmak üzere dergiye gönderilen çalışmalarda yazarlardan herhangi birinin ismi, tüm yazarların yazılı izni olmadan çalışma künyesinden silinemez, yeni bir isim künyeye eklenemez ve yazar sırası değiştirilemez.

İntihal, duplikasyon, sahte yazarlık, makale dilimleme, dilimleyerek yayın, telif hakları ihlali ve çıkar çatışmasının gizlenmesi etik dışı davranışlar olarak kabul edilir. Kabul edilen etik standartlara uygun olmayan tüm çalışmalar yayımdan çıkarılır. Yayım sürecinden sonra tespit edilen kuraldışı ve/veya etik dışı çalışmaların yayımı aynı şekilde durdurulur.

Gönderilen her bir makale editörlerden biri ve en az iki hakem tarafından çift kör hakem sürecine uygun olarak değerlenmeye alınır. Gönderilen makaleler için editör ya da hakem(ler)in düzeltme ve değişiklik talepleri olabilir. Yazar(lar), bu istekleri uygun bulması durumunda yerine getirir. Uygun olmadığını düşündüğü talepleri neden yerine getirmediğini açıklaması beklenir. Yazar(lar), yayım sürecinin her aşamasında çalışmalarını geri çekme hakkına sahiptir.

Yazar(lar)ın sorumlulukları

Makalelerin bilimsel ve etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.

Yazar(lar), gönderdiği makale ile ilgili intihal, duplikasyon, sahte yazarlık, referans göstermeme, makale dilimleme, dilimleyerek yayın, araştırma burs ve destek kurumlarının adının anılmaması gibi etik ihlaller yapmamak konusunda sorumludur. Yazar(lar), makalenin orijinal olduğu, daha önce başka bir yerde yayımlanmadığı ve başka bir yerde, başka bir dilde yayımlanmak üzere değerlendirmede olmadığı konusunda teminat sağlamalıdır. Etik standartlara uygun olmayan makaleler yayına alınamaz. Buna yayından sonra tespit edilen etik açıdan uygunsuzluklar içeren makaleler de dahildir.

Telife bağlı materyaller gerekli izin ve teşekkürle kullanılmalıdır. Başka yazarların, katkıda bulunanların çalışmaları ya da yararlanılan kaynaklar uygun biçimde kullanılmalı ve referanslarda belirtilmelidir. Yazar(lar) çalışmalarında kullandıkları verilerin kullanım haklarını, bununla ilişkili gerekli izinleri ve üzerinde araştırma yaptıkları katılımcıların onaylarını, istenmesi durumunda sunmak üzere belgelendirmelidir.

Yazar(lar), herhangi bir tür veya formatta bir yazı sunduğunda, çalışmada yanlılık yaratabilecek veya yanlı bulunabilecek tüm finansal ve kişisel ilişkileri açıklamaktan sorumludurlar. Bu çerçevede yazar(lar)ın makale gönderimi yaparken, Telif Hakkı Anlaşması Formu’nu imzalayarak sisteme yüklemeleri gerekir.

Çalışmaya katkıda bulunan birden fazla yazar varsa, bu yazarların başvuru sırasında yolladıkları isim sıralaması, yazarların ortak kararı olmalıdır. Tüm yazarlar isim sıralamasını Telif Hakkı Anlaşması Formu'nda imzalı olarak belirtmeli ve Yazar Formu’nda yazar katkı kategorileri ile olası herhangi bir çıkar çatışmasını bildirmelidir.

Çalışmada sadece aktif katkısı olan kişilerin yazarlar arasına dâhil edilmesi, aktif katkısı olmayan kişilerin yazarlar arasına dâhil edilmemesi, yazar sıralamasının veya yazıya ilişkin değerlendirme süreci devam ederken yazar sıralamasındaki herhangi bir değişiklik talebinin uygun bir biçimde gerekçelendirilmesi, yazarın sorumluluğundadır. Yazar, dergi editörü tarafından gerekli görülmesi durumunda, tüm bu konulara ilişkin açıklama yapabilmelidir.

Bütün yazarlar, yararlanılan fonlar ve hibeler de dâhil olmak üzere, potansiyel ya da görünür herhangi bir çıkar çatışmasını bildirilmelidir. Araştırmanın sonuçlarını ya da bilimsel değerlendirmeyi etkileyebilme potansiyeli olan finansal ilişkiler, çıkar çatışması ve çıkar rekabeti beyan edilmelidir.

Değerlendirme sürecinde veya yayımlanan bir çalışmada, çıkar çatışmasının ortaya çıkması, etik ihlal ya da hata tespit edilmesi durumunda, yazar(lar) konuyu editör ile paylaşmalı; düzeltme veya geri çekme için gerekli sorumluluğunu yerine getirmelidir.

Yazar, ayrımcı dil kullanımından kaçınmalıdır. GMJ-TR, bu dile sahip makaleler için değerlendirme sürecini başlatmadan reddetme hakkını kullanır.

Yazar, makalesini GMJ-TR tarafından belirtilen akademik yazım kurallarına uygun biçimde düzenleyerek gönderme sorumluluğuna sahiptir.

İnsanların veya hayvanların denek veya veri kaynağı olarak kullanıldığı tüm araştırmalar için etik kurul onayının alınması ve makale başvurusu sırasında sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Etik kurul onayı bulunmayan makaleler değerlendirmeye alınmaz.

Editöryal sorumluluklar

Dergiye yollanan makaleler için, editör tarafından belirlenen editör yardımcıları atanır. Editör yardımcısı, Editöryal Ön Değerlendirme Formunu dikkate alarak makalenin hakemlik sürecine dahil edilip edilmeyeceğine dair kanaatini sunar. Editör yardımcısı, editöryal değerlendirme aşamasında yazardan düzeltme talep edebilir veya makalenin hakemlik sürecine dahil edilmeden reddine yönelik editöre öneride bulunur.

Editör ve editör yardımcıları, dergiye gönderilen her makalenin değerlendirme ve yayın sürecini GMJ-TR Etik İlkeler ve Yayın Politikası çerçevesinde yürütmekle yükümlüdür. Tarafsızlık ilkesini benimseyerek, yazarların cinsiyeti, cinsel yönelimi, etnik kökeni, politik görüşü, dini inancı, uyruğu, kıdemi, kurumsal ilişkilerini gözetmeksizin her makaleyi bağımsız biçimde değerlendirmelidir. Her türlü kişisel kazanç ve çıkar yerine nitelikli yayıncılık ilkesini takip ederek GMJ-TR’nin bilimsel etiğe uygun yayıncılık faaliyetlerini sürdürmesini göz önünde bulundurmalıdır.

Editör, tüm yayın sürecinde erişilebilirliği, çeşitliliği, eşitliği ve kapsayıcılığı teşvik etmekten sorumludur. Editoryal kararlar, bilimsel liyakate dayalı olarak alınır.

Editör ve editör yardımcıları, gönderilen her makalenin adil olarak çift kör hakem değerlendirme sürecinden geçmesini sağlamalıdır. Hakem değerlendirmesi sürecinde yazar(lar)ın ve hakemlerin anonimliğini garanti altına almalıdır. 

Değerlendirmeye alınan makale için hakemlerden bir “yayımlanabilir” ve bir “yayımlanamaz” önerisinin bildirilmesi durumunda editör, üçüncü bir hakemin değerlendirmesine başvurmalıdırlar.

Hakem atama konusunda editörler, tam yetkiye sahiptir. Editör, her makalenin yayıma kabul edilmesi ya da reddedilmesi için nihai kararı vermekle yükümlü ve her yayından da sorumludur. Editör, yayım süreci ile ilgili nihai kararlarında hakemlerle ya da yayın kurulu üyeleriyle görüşebilirler.

Editör, yayım sürecinde fikri mülkiyet haklarına aykırılık, bilimsel etiğe uygun olmayan eylemler, intihal gibi uygunsuz durumlarda gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Çalışmaların intihal raporları, çeşitli uygulamalar aracılığı ile elde edilmekte ve yayımlanması için benzerlik oranının %15’ten az olması gerekmektedir. 

Editör, gönderilen makalenin yazarının dergi kurullarında yer alıyor olması durumunda makaleyi değerlendirmeye almamalıdır. Her makalenin en az bir hakeminin Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi ile hiçbir ilişkisinin olmaması gerekmektedir.

Hakem sorumlulukları

GMJ-TR, çift kör hakem değerlendirme sistemini kullanır ve hakemlerin de bu sistemi benimseyerek gereklilikleri yerine getirmesi beklenir. Hakem, değerlendirme sürecindeki gizlilik ilkesini korumalıdır.

Hakemlik teklifi sunulduğunda, bildirilen tarih aralığı içinde olumlu ya da olumsuz yanıt vermeli, değerlendirmeyi kabul ettiği makaleyi bildirilen sürelerde teslim etmeye özen göstermelidir.

Makale ile ilgili herhangi bir çıkar çatışması ya da çıkar birliği olması halinde hakemlik teklifini kabul etmemelidir.

Hakem, makalenin uzmanlık alanı ile ilgili olmadığını düşünüyorsa ya da zamanında geri dönüş sağlaması mümkün değilse, editörü durumdan haberdar etmeli ve değerlendirme sürecine dahil olmayacağını bildirmelidir.

Değerlendirmesini, GMJ-TR’nin etik ilkelerini ve yayın politikası göz önünde bulundurarak gerçekleştirmelidir.

Değerlendirdiği makalede fiili ya da olası herhangi bir etik uygunsuzluk (intihal, çoklu yayın, eş zamanlı başvuru vakası, telif hakkı ihlali vb.) tespit etmesi halinde dergi editörlerini bilgilendirmelidir.

Makaleyi adil ve tarafsız biçimde yapıcı bir dille değerlendirmeye, kişisel yorumlardan, aşağılayıcı ve kırıcı ifadelerden kaçınmaya dikkat etmelidir.

Kabul sırasında var olmayan bir çıkar çatışmasının değerlendirme sürecinde ortaya çıktığını fark ettiğinde editörleri haberdar etmelidir.

Değerlendirmedeki önerilerini bilimsel gerekçelerle açıklamalıdır.

Değerlendirme sonrasında da değerlendirme sürecinin gizliliğini korumaya devam etmelidir.

Yayıncının sorumlulukları

GMJ-TR’nin yayıncısı Yeditepe Üniversitesi’dir ve GMJ-TR’nin telif ve ticari hakları T.C. Yeditepe Üniversitesi Döner Sermayesi’ne aittir.

Yayıncı; derginin yayın etiği ilkelerinin ilgili paydaşları tarafından uygulanmasını, dergi içeriğine açık erişimin ücretsiz ve sürekli olarak sağlanmasını, yayınların arşivlenmesini ve korunmasını taahhüt eder.

Yayıncı; suiistimal, intihal, çıkar çatışması, telif hakkı ihlalleri, metin geri dönüşümü gibi bilimsel yayın etiğinin ihlal edildiği şüphesinin oluştuğu durumlarda durumun netleşmesi için gerekli adımları atmakla yükümlüdür.

Yayın Kurulunun sorumlulukları

GMJ-TR’nin yayın kurulu, Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi’ndeki bölümler tarafından her iki senede bir önerilen üyelerden oluşmaktadır. Yayın kurulunda coğrafi çeşitlilik ve kurumsal dağılım gözetilmekte ve yayın kurulunun en az 1/3 oranında farklı kurumlardan oluşmasına dikkat edilmektedir.

Yayın kurulu, yılda iki kez toplanır. Yayın kurulu üyeleri, derginin yayın etiği ilkeleri ve politikalarını kabul eder ve bu ilke ve politikalarla ilgili kararları değerlendirir.

Yayın kurulu üyeleri, derginin danışma kurulu için üye önerisinde bulunur. Derginin ulusal ve uluslararası tanınırlığını, bilimsel niteliğini artırmak üzere değerlendirmelerde bulunarak öneriler sunar.

Makalelerin değerlendirme, yayın ve yayın sonrası süreçlerinde etik uygunsuzluk ve ihlal şüphesinin oluştuğu durumlarda, durumun netleşmesi için editör ekibini bilgilendirmelidirler.

Telif Hakkı ve Lisanslama

Telif Hakkı ve Lisanslama

Yazar(lar), Yeditepe Üniversitesi’nin fikri eseri, Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) lisansı ile yayınlamasına izin verirler. Yazarlar, Global Media Journal Turkish Edition (GMJ-TR) dergisinde yayınlanan çalışmalarının telif ve tam yayın hakkına sahiptirler ve çalışmaları Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) olarak lisanslıdır.

Creative Commons Atıf-Gayrı Ticari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) lisansı, eserin ticari kullanım dışında her boyut ve formatta paylaşılmasına, kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve orijinal esere uygun şekilde atıfta bulunmak kaydıyla yeniden düzenleme, dönüştürme ve eserin üzerine inşa etme dâhil adapte edilmesine izin verir. 

Yazar(lar), herhangi bir tür veya formatta bir yazı sunduğunda, çalışmada yanlılık yaratabilecek veya yanlı bulunabilecek tüm finansal ve kişisel ilişkileri açıklamaktan sorumludurlar. Bu çerçevede yazar(lar)dan makale gönderimi yaparken, Telif Hakkı Anlaşması Formu’nu imzalayarak aşağıdaki hususları kabul ettiğini beyan etmeleri beklenir: 

 1. Sunulan makalenin yazar(lar)ın orijinal çalışması olduğunu ve intihal yapmadıklarını;

 2. Tüm yazarların bu çalışmaya asli olarak katılmış olduklarını ve bu çalışma için her türlü sorumluluğu aldıklarını;

 3. Tüm yazarların sunulan makalenin son halini gördüklerini ve onayladıklarını;

 4. Makalenin başka bir yerde basılmadığını veya basılmak için sunulmadığını;

 5. Makalede bulunan metnin, şekillerin ve dokümanların diğer şahıslara ait olan Telif Haklarını ihlal etmediğini kabul ve taahhüt ederler.

 6. Yeditepe Üniversitesi’nin bu fikri eseri, Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) lisansı ile yayınlamasına izin verirler. Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) lisansı, eserin ticari kullanım dışında her boyut ve formatta paylaşılmasına, kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve orijinal esere uygun şekilde atıfta bulunmak kaydıyla yeniden düzenleme, dönüştürme ve eserin üzerine inşa etme dâhil adapte edilmesine izin verir.

 7. Yazar(lar)ın veya varsa yazar(lar)ın işvereninin telif dâhil patent hakları, fikri mülkiyet hakları saklıdır.

 8. Ben/Biz, telif hakkı ihlali nedeniyle üçüncü şahıslarca vuku bulacak hak talebi veya açılacak davalarda Yeditepe Üniversitesi ve Dergi Editörlerinin hiçbir sorumluluğunun olmadığını, tüm sorumluluğun yazarlara ait olduğunu taahhüt ederim/ederiz.

 9. Ayrıca Ben/Biz makalede hiçbir suç unsuru veya kanuna aykırı ifade bulunmadığını, araştırma yapılırken kanuna aykırı herhangi bir malzeme ve yöntem kullanılmadığını taahhüt ederim/ederiz.

Çalışmaya katkıda bulunan birden fazla yazar varsa, bu yazarların başvuru sırasında yolladıkları isim sıralaması, yazarların ortak kararı olmalıdır. Tüm yazarların isim sıralamasını Telif Hakkı Anlaşması Formu'nda imzalı olarak belirtmesi ve Yazar Formu’nda yazar katkı kategorileri ile olası herhangi bir çıkar çatışmasını bildirmeleri beklenir.

GMJ-TR, paydaşları arasındaki olası çıkar çatışmalarının bilimsel yayın etiğine zarar vereceğini düşünür. Bu sebeple dergi, çıkar çatışmalarını tespit etmek ve önlemek amacıyla tüm paydaşları için yükümlülüklerini tanımlar.

GMJ-TR tarafından yayınlanan tüm makaleler (araştırmayı kimin finanse ettiğine bakılmaksızın) açık erişim olarak yayınlanır ve CC BY-NC açık erişim lisansı şartlarına uygun olarak yeniden kullanımına izin verilir.

Açık Erişim Politikası

Açık Erişim

Açık Erişim, yayınların çevrimiçi olarak herkese ücretsiz olarak ve yeniden kullanımla ilgili birkaç kısıtlamayla erişilebilir olmasıdır. Araştırmanın sınırsız bir şekilde yayılması özellikle yazarlar, okuyucular ve fon sağlayanlar için önemlidir. GMJ-TR’de yayımlanan makaleler, Creative Commons Atıf-Gayrı Ticari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) lisansı altında açık erişim olarak yayımlanır. GMJ-TR, açık erişimin etkili bir şekilde çalışması için lisanslama yoluyla kullanıcı haklarının ve telif hakkı sahipliğinin açık olması gerektiğine inanmaktadır.

Dergideki tüm makaleler, Creative Commons Attribution Non-Commercial (CC BY-NC 4.0) kapsamında yayınlanmaktadır. Bu lisans makaleleri, yazarın ve herhangi bir ticari olmayan kuruluşun, CC-BY-NC lisansına uygun olmak kaydıyla, ticari olmayan kullanımlar için yeniden kullanmalarına izin verir. Makalelerde CC BY-NC lisansı belirtilir. GMJ-TR’de yayınlanan tüm makalenin tam metinlerine https://globalmediajournaltr.yeditepe.edu.tr/tr/gecmis-sayilar adresinden herkes anında açık erişim görüntüleme yoluyla erişilebilir.

CC BY-NC 4.0 lisansı kapsamında özgürce şunlar yapılabilir:

 • Paylaş: Eser, her ortam veya formatta kopyalayabilir ve yeniden dağıtabilir.
 • Uyarla: Karıştır, aktar ve mevcut eserin üzerine inşa et.

Ancak aşağıdaki şartlara uyulmalıdır:

 • Atıf: Uygun referans vermeli, lisansa bağlantı sağlamalı ve değişiklik yapıldıysa bilgi verilmelidir. Bunlar uygun bir şekilde yerine getirilebilir fakat bu, lisans sahibinin mevcut kullanım şeklini onayladığını göstermez.
 • Gayri Ticari: Yayın, ticari amaçlarla kullanılamaz.
 • Ek sınırlamalar yoktur: Lisansın sağladığı izinlerin kullanımını kanunen kısıtlayacak yasal koşullar ya da teknolojik önlemler uygulanamaz.

GMJ-TR, 2017 yılı itibarıyla Creative Commons Atıf-Gayrı Ticari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) lisansını kullanmaktadır. 

Ücret Politikası

Ücret Politikası

Hiçbir ad altında yazar veya kurumdan ücret alınmaz.

İletişim / Contact
+90 216 578 06 46
Sec. Ayşe Şipal Uğur
globalmediajournaltr@yeditepe.edu.tr