Ana içeriğe atla

Bahar 2019 Sayısı

Bahar 2019 Sayısı / Spring 2019 Issue 
Cilt 9 - Sayı 18 / Volume 9 - Issue 18

Ulaş Başar GEZGİN 
Critical Public Relations and Cultural Public Relations: Two Theoretical Exits before the Bridge for the Lopsided, Practice-Focused Public Relations Field 
Eleştirel Halkla İlişkiler ve Kültürel Halkla İlişkiler: Orantısız Gelişmiş, Uygulama-Odaklı Halkla İlişkiler Alanı için Köprüden Önce Son İki Kuramsal Çıkış
PDF
Tülay ŞEKER & Ayşe Gül de FAVERI 
Televizyon ve Twitter Ortamında Bir Alımlama Analizi Denemesi: Çalar Saat Ve #Hayırlıolsun Etiketi 
Reception Analysis Example on Television and Twitter Ambience: Çalar Saat and #HayırlıOlsun Hashtag
PDF
Tayfun YÜCESOY & Burak KARABULUT 
Iranians Revolution’s Demands under the Shadow of Spiral of Silence: A Content Analysis of Twitter Messages in Iranian Mass Movement 
Suskunluk Sarmalının Gölgesinde İranlıların Devrim Talepleri: İran Kitlesel  Hareketinde Twitter Mesajlarının Bir İçerik Analizi
PDF
Kamuran DEĞER 
Siyasal Aktörlerin Korku İletilerini Bir İkna Aracı Olarak Kullanımı: 2002, 2007 ve 2011 Genel Seçimleri Üzerinden Bir İnceleme 
The Use of Fear Messages by Political Actors as a Persuasion Tool: An Examination on 2002, 2007 & 2011 General Elections
PDF
Mehmet Emin SATIR 
Soğuk Savaş Döneminde Türkiye’de Sol Basın 
During the Cold War: Left Press in Turkey
PDF
Ozan YILDIRIM & Erdal DAĞTAŞ 
Toplumsal Dayanışmanın Sanal Boyutu: Tembel Eylemcilik Bağlamında Change.org Örneği 
The Virtual Dimension of Social Solidarity: Change.org Example in the Context of Slacktivism
PDF
Ezgi ZENGİN 
Toplumsal Cinsiyet Teorisi Bağlamında Reklamlarda Erkek İmgesinin Değerlendirilmesi: Men’s Health Dergisindeki Reklamların Analizi 
The Evaluation of the Male Images in Advertisements in the Context of Social Gender Theory: Analysis of Ads from the Magazine Men's Health
PDF
Arif Can GÜNGÖR 
Bir Auteur Yönetmenin Otobiyografisi: 8 ½ 
An Autobiography of Auteur : 8 ½
PDF
Yüksel DOĞAN 
Reha Erdem Filmlerinde Zaman Uzam ve Bellek Üzerinden Bir Değerlendirme 
Time, Space and Memory in Reha Erdem Cinema
PDF
M. Özer ÖZKANTAR 
Türk Reklamlarında Mitolojik Esintiler:Vestel ve Casper Reklamlarının Yunan Mitolojisi Bağlamında Göstergebilimsel Analizi 
Mythological Inspirations in Turkish Ads: Semiotic Analysis of Vestel and Casper Ads in The Context of Greek Mythology
PDF
Fatma Esra ÖZTÜRK 
Göçmen Kadınlara Yönelik Üretilen “Yeni Irkçılık” Kavramının Medya Çerçevesinde İncelenmesi 
Investigation of the Concept of “New Racism” Towards Immigrant Women in the Media
PDF
Hande ÖKELİ ULUSOY 
Yerel Basında Çocuk Odaklı Habercilik: Akdeniz Gerçek ve Antalya Gündem Gazeteleri Üzerine Bir Araştırma 
Child-Based Journalism in Local Media: A Research on Akdeniz Gerçek and Antalya Gündem Newspapers
PDF
Yeliz YAPICIOĞLU AYAZ 
Glocalization of Consumption Culture Through Global Brand Advertisements 
Global Reklamlar Aracılığı ile Tüketim Kültürünün Küyerelleşmesi
PDF

İletişim / Contact
+90 216 578 06 46
Sec. Ayşe Şipal Uğur
globalmediajournaltr@yeditepe.edu.tr