Ana içeriğe atla

Güz 2017 Sayısı

Güz 2017 Sayısı / Fall 2017 Issue 
Cilt 8 - Sayı 15 / Volume 8 - Issue 15

Charles A. BRAITHWAITE 
Sınıfta İletişim: Amerikalı ve Türk Üniversite Öğrencilerini Karşılaştıran Gözlem Analizi 
Communication in the Classroom: An Observational Analysis Comparing Turkish & US American College Students
PDF
Zeynep AKSOY & Ebru UZUNOĞLU & Burcu YAMAN AKYAR 
Kültürlerarası İletişim Perspektifinden Yurtdışı Eğitim Süreci: Türkiye’de Erasmus Deneyimi Üzerine Keşfedici Bir Araştırma 
Study Abroad Process from Intercultural Communication Perspective: An Exploratory Study on Erasmus Experience in Turkey
PDF
Gülşah AYDIN 
Gazetelerin Genç Okurlara Yönelik Gerçekleştirdiği Faaliyetler Üzerine Bir Araştırma 
A Study on Newspapers’ Activities to Attract Young Readers
PDF
Murat SEYFİ & Ayda UZUNÇARŞILI SOYDAŞ 
Otobiyografik Bellek ve Sosyal Medya Arasındaki İlişki: Sosyal Medyada Çocukluk Fotoğraflarının Paylaşılması 
The Relationship Between Autobiographical Memory and Social Media: Sharing Childhood Photographs on Social Media
PDF
Mine YENİÇERİ & ALEMDAR & Damla İŞBİLEN & Kenan DEMİREL & Nazan GÜNAL TELLİ 
Özçekim Davranışı Narsisizm Göstergesi Olabilir mi? Özçekim ve Narsisizm Arasındaki İlişkiyi Tanımlamaya Yönelik Nitel bir Araştırma 
Can Selfie Behaviour Be an Indicator of Narcissism? A Qualitative Research to Define the Relationship Between Selfies and Narcissism
PDF
Lalehan ÖCAL 
Sermayenin Maskeleri: Eyes Wide Shut Filmi Üzerinden Bir Gündelik Hayat Eleştirisi 
Masks Of The Capital: A Critique of Daily Life through Eyes Wide Shut
PDF
Meltem ERINÇMEN KÂNOĞLU 
Nuri Bilge Ceylan’ın Kış Uykusu Filminde Aidiyet ve Soyutlanma Aracı Olarak Tönnies’in Cemaat-Cemiyet Dikotomisi 
Tönnies’s Community-Society Dichotomy in Nuri Bilge Ceylan’s Winter Sleep as a Means of Belonging and Isolation
PDF
Candan ÇELIK ELMER & Jan SANEM JULAR 
Türkiye’de 1965-2014 Yılları Arasındaki Sosyal Değişimin Dergi Reklamları Üzerinden Ampirik Örneklemesi 
Empirical Illustration of Social Change in Turkey Through Magazine Advertisements (1965–2014)
PDF
Fulya ERENDAĞ SÜMER 
Sosyal Medya Kullanım Pratikleri Üzerine Ampirik Bir Araştırma 
An Emprical Study on The Practices of Social Media Usage
PDF
Çağrı YILMAZ 
İnternet-Ortamlı Mem Çalışmaları: Uluslararası Alanyazına Bir Bakış ve Türkiye’deki Olanaklar 
Internet-Mediated Meme Studies: A Detailed Review of International Literature and Potentialities in Turkey
PDF
Serhat KAYMAS 
Gerçekten Bedava mı? Sosyal Paylaşım Sitelerinde Meta Olarak Oyun ve Maddi Olmayan Emek Diyalektiğine Dair Bir Not 
Are You Sure That It Is Really Free? A Note on the Ongoing Dialectics Between Immaterial Labour and 
Games As a Cultural Commodity on Social Networking Sites
PDF
Didem ÇABUK 
Türkiye’de Faaliyet Gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarının İtibarını Ölçmek 
Measuring the Reputation of NGO’s Operating in Turkey
PDF
Gamze YETKİN CILIZOĞLU & Aysel ÇETİNKAYA 
Toplumsal Yarar Amaçlı Örgütlerin Yeni Medya Aracılığıyla Baskı Grubu Olma Süreci 
The Process of Organizations for Social Benefits Becoming a Group of Pressure via New Media
PDF
Semra GEÇKİN ONAT 
Yakınsama Kültürü ve Online Çevreci Katılım: Greenpeace, TEMA Vakfı, Karadeniz İsyandadır Platformu Üzerinde Bir Araştırma 
Convergence Culture and Online Environmental Participation: Greenpeace, the TEMA Foundation, and the Karadeniz İsyandadır Platform
PDF
Beril AKINCI VURAL & Mustafa YALÇIN 
Kent Markalaşması Sürecinde Kalkınma Ajanslarının Rolü: İzmir Kalkınma Ajansı Örneği 
Role of Development Agencies in Urban Branding Process: Izmir Development Agency Example
PDF
Ali Fikret AYDIN 
Sosyal Medya Kullanımı ve Kurumsal Markalaşma: Vodafone Örneği 
Social Media Usage and Corporate Branding: The Vodafone Example
PDF
Şafak KIZILTAŞ & Ömer SELMAN MERMİ & Hacı Mehmet ALAĞAŞ & Neşet BEDİR & Tamer EREN 
Ana Haber Bültenlerinin Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleriyle Değerlendirilmesi 
Analysis of Television News Using the Multi-Criteria Decision-Making Method
PDF
Akan YANIK 
Sosyal Medyada Yükselen Nefret Söyleminin Temelleri 
Fundamentals of Rising Hate Speech on Social Media
PDF
İdil SAYIMER & Małgorzata RABENDA DERMAN 
Yeni Medya’da Korku ve Tehlike Söylemlerinin Kurbanları Suriyeli Mülteciler: Bir Youtube Analizi 
Syrian Refugees as Victims of Fear and Danger Discourse in Social Media: A Youtube Analysis
PDF
Mustafa YAĞBASAN & Ümran ÖRSOĞLU 
Kültürlerarası İletişim Bağlamında Avrupa’da Göçmen ve İslam Algısı: Fransa Özelinde Ampirik Bir Çalışma 
Perception of Islam and Immigrants in Europe in the Context of Intercultural Communication: An Empirical Study in France
PDF

İletişim / Contact
+90 216 578 06 46
Sec. Ayşe Şipal Uğur
globalmediajournaltr@yeditepe.edu.tr