Ana içeriğe atla

Bahar 2022 Sayısı

Bahar 2022 Sayısı / Spring 2022 Issue
Cilt 12 - Sayı 24 / Volume 12 - Issue 24

Prof. Dr. Ayseli USLUATA 
Genel Yayın Yönetmeninden / From the Editor-in-Chief
PDF
Hatun BOZTEPE TAŞKIRAN 
Kültürel Bellek Aktarımında Dijital Medyanın Kullanımı: Türkiye’nin En Çok Ziyaret Edilen Müzeleri Üzerine Bir İnceleme 
Use of Digital Media in Cultural Memory Transmission: A Study on Turkey’s Most Visited Museums
PDF
Semay Buket ŞAHİN 
Sözlü Kültür Kapsamında Radyo Tiyatrolarından Podcast Serilerine Yönelimin Kültürler Arası İncelemesi 
A Cross-Cultural Review of Mass Orientation from Radio Theaters to Podcast Series within the Context of Oral Culture
PDF
Duygu Nazlı AKOVA & Rıfat ŞAHİNER 
Çağdaş Fotoğrafta Geç-Kapitalizmin Kente Yansımaları: Andreas Gursky’nin Fotografik Dili Üzerine Bir İnceleme 
Reflections of Late-Capitalism on the City in Contemporary Photography: An Analysis on Andreas Gursky’s Photographic Language
PDF
Ayşe Fulya ŞEN & Hacer TAŞDELEN 
Türkiye’de Marka Aktivizmi: Sosyo-Politik Mesajlar İçeren Aktivist Reklamların Göstergebilimsel Analizi 
Brand Activism in Turkey: Semiotic Analysis of Activist Advertisements Containing Socio-Political Messages
PDF
Ömer ÖZER & Gözde ALPTEKİN 
İnsanlar Neden MasterChef Türkiye Programını İzler? Kullanımlar ve Doyumlar Yöneliminden Bir Araştırma 
Why Do People Watch Masterchef Turkey? A Study On Uses And Gratifications
PDF
Aybike PELENK & Sevim KOÇER & Kenan AYDIN 
Kurumsal Hikâye Anlatımı: Akademisyenler Üzerine Bir İnceleme 
Corporate Storytelling: A Study on Academicians
PDF

 

Tuba IŞIK 
21. Yüzyılda Dijital İletişim ve Etik: Facebook ve YouTube Örnek Vaka İncelemesi 
Digital Communication and Ethics in the 21st Century: A Case Study from Facebook and YouTube
PDF
Ömer VATANARTIRAN 
Tiyatro Klasiklerinde Kahramanların Etik Çıkmazları ve İletişimin Dramatik Rolü 
Ethical Dilemmas in Classical Theatre and the Dramatic Role of Communication
PDF
Nesli Tuğban YABAN 
Halkla İlişkilerde Etik Bir Uygulama Alanı Olarak Heykel Sanatı 
Sculpture Art as an Ethical Practice Field in Public Relations
PDF
Gözde ÖYMEN & Nihal KOCABAY ŞENER 
Spor Markaları Ne Kadar Aktivist? Spor Markalarının Kullandığı Marka Aktivizmi Çeşitlerinin Değerlendirilmesi 
How Activist Are The Sports Brands? The Evaluation of Types of Brand Activism Used by Sports Brands
PDF
Ege Simge DEMİREL & Çağla COŞAR 
Halkla İlişkiler ve Etik: 1990 - 2021 Yılları Arasında Yayımlanan Akademik Çalışmalar Üzerine Bir Değerlendirme 
Public Relations and Ethics: An Evaluation of Academic Studies Published between 1990 – 2021
PDF
Emre EMREM 
Dijital Teknolojilerle Üretilen Metaverse [Öte Evren] Kavramı ve Etik Üzerine Bir Tartışma 
The Concept of Metaverse [Beyond The Universe] Produced by Digital Technologies and A Discussion on Ethics
PDF

 

İletişim / Contact
+90 216 578 06 46
Sec. Ayşe Şipal Uğur
globalmediajournaltr@yeditepe.edu.tr