Ana içeriğe atla

Güz 2015 Sayısı

Güz 2015 Sayısı / Fall 2015 Issue​ 
Cilt 6 - Sayı 11 / Volume 6 - Issue 11

Aysun AKINCI YÜKSEL 
Kültürel Bir Ürün Olarak Türkiye’de Sinema Filmlerinde Okul, Öğretmen Ve Öğrenci Temsilleri  
The Representation of the School, Teacher and the Student as a Cultural Product in Cinema in Turkey
PDF
And ALGÜL & Cem S. Sütçü 
Değişen Haber Algısı: Kullanıcılar Sosyal Medyada Haberleri Nasıl Değerlendiriyorlar? 
The Changing Perception of News: How Do Users Evaluate News on Social Media?
PDF
Unvan ATAS & Gizem MORRIS & Mikail BAT 
Kurumsal İletişimde Sponsorluğun Önemi: Türk Hava Yolları Vaka İncelemesi 
The Implementation Of Sponsorship In Corporate Branding: A Case Study Of Turkish Airlines
PDF
Gülşah AYDIN & Duygu AYDIN ASLANER  
Stereotip Kadın Rollerinin Televizyon Reklamlarında Sunumu 
The Presentation of Stereotypical Women’s Roles in Television Advertisements
PDF
Ahmet Ayhan & Özlem Kükrer Aydın 
İnternet Gazetelerindeki Okur Yorumlarına Yönelik Bir Araştırma (Özgecan Aslan Cinayeti Örneği) 
An Analysis of Readers’ Comments of Online Newspapers: (The Murder Of Özgecan Aslan Case)
PDF
Mikail BAT & Mustafa YALÇIN 
Kurumsal Açıdan Yetenek Yönetimi Üzerine bir Değerlendirme: Vodafone Örneği 
An Evaluation of Talent Management from an Organizational Perspective: The Case Of Vodafone
PDF
Sezin BAYSAL BERKUP 
Bu Siyasal Mesajı Tweetlesek de mi Paylaşsak Tweetlemesek de mi Paylaşsak? 2015 Türkiye Genel Seçimlerinde Siyasal Partilerin Twitter Kullanımları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz 
To Tweet this Political Message Or to Not toTweet It? A Comparative Analysis about Twitter Usage of Political Parties During the 2015 Turkey General Election
PDF
Çiğdem BOZDAĞ  
Diaspora’dan Türkiye’ye Bakış: Almanya’daki Türklerin Medya Kullanımı Üzerine bir İnceleme 
A Look at Turkey from the Diaspora: An Analysis on Turkish Origin Migrants’ Media Use in Germany
PDF
Gülsüm ÇALIŞIR 
Siyasi Partilerin Web Siteleri Üzerine Bir Araştırma: 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri 
A Study On the Websites of Political Of Political Parties: the June 7, 2015 General Elections
PDF
Murat ÇELİK 
Latin Alfabesine Geçiş Sürecinin Gazete Reklamlarına Olan Etkisi 
The Influence of the Transition to the Latin Alphabet on Newspaper Advertisements
PDF
Gürsoy DEĞİRMENCİOĞLU 
Milli Mücadele Dönemi’nde Mizah Basını: “Güleryüz” Mizah Gazetesinde Yayımlanan Karikatürlerin İçerikleri Üzerine Bir İnceleme 
The Humor Press During the War of Independence: A Study on the Contents of Cartoons Published in the Humor Newspaper “Güleryüz”
PDF
Barış Tolga EKİNCİ 
Toplumun Korkuları: Zombi Filmleri ve Ölümcül Deney Serisinin Analizi 
The Fears of the Society: Zombie Movies and the Analysis of the Resident Evil Series
PDF
Ebru GÖKALİLER & Zeynep ARSLAN 
Geçmişle Bağ Kuran Bir Pazarlama Yaklaşımı: Retro Pazarlama Perspektifinden Tüketicilerin Marka Kimliği Ve Marka İmajına Bakış Açıları Üzerine Bir Araştırma  
Connecting to the Past, A New Marketing Approach: A Study on Consumer Perception on Brand Indetity and Brand Image through Retro Marketing
PDF
Göksel GÖKER 
Tele-Yaşamlar: Gerçeklik ve Kurgu Bağlamında Türkiye’de Realite Programlar 
Tele-Lives: Reality Programs in Turkey in the Context of Reality and Fiction
PDF
Pelin HÜRMERİÇ & A. Banu BIÇAKÇI 
Sürdürülebilirliğin Kurumsal İletişimdeki Yansımaları: Küresel Otomotiv Markalarının Kurumsal Reklamlarının Göstergebilimsel Çözümlemesi" 
Reflections of Sustainability on Corporate Communication: Semiotic Analysis of Global Automotive Brands’ CorporateAdvertisements
PDF
Sevim KOÇER 
Ulusal Basın Köşe Yazarlarının Kariyerlerinin Sınırsız Kariyer Yaklaşımı Açısından İncelenmesi 
An Analysis of National Press Opinion Columnists Through the Boundaryless Career Approach
PDF
Neslihan ÖLÇER & Sevim KOÇER 
Örgütsel İletişim: Kocaeli Üniversitesi Akademik Personeli Üzerine Bir İnceleme 
Organizational Communication: A Survey on the Academic Staff at Kocaeli University
PDF
Şermin TAĞ KALAFATOĞLU  
Kadın Katılımcıların Sanal Topluluklardaki Deneyimleri: Çevrim İçi Bir Hamilelik Topluluğu 
Online Experiences of Women Participants in Virtual Communities: An Online Pregnancy Community
PDF
Ayla TOPUZ SAVAŞ & Mesude Canan ÖZTÜRK 
Sosyal Amaca Yönelik Pazarlama Reklamları: Türkiye’de Yayınlanmış Reklamların İçerik Analizi 
Cause Related Marketing Ads: A Content Analysis of Print Advertisements in Turkey
PDF
Mokoko SEBOLA 
Bilgiye Erişim ve Bunun Güney Afrika Siyaseti’nde ve Medyasında Kullanımı: Muhafazakar Yönetim Gerekli mi? 
Access to Information And Use Thereof In South African Politics and Media: Is Strict Regulation Required?
PDF
A. Aslı ŞİMŞEK & Recep Volkan ÖNER  
Türkiye’de Hegemonik Erkeklik: Medyada ve Hukukta İzler, Dönüşümler ve Olasılıklar 
Hegemonic Masculinity in Turkey: The Signs and Transformations in Law and Media
PDF
Fadime ŞİMŞEK İŞLİYEN 
Şiddet Haberlerindeki “Mağdur Kadın” Miti Üzerine : Habertürk Gazetesi Ş.E. Cinayeti Örneği” 
A Semiotic Study on the “Victimized Woman” Myth in News of Violence: The Case of the Ş.E. Murder in Habertürk Newspaper”
PDF
Selcen VODİNALI & Nesrin AKINCI ÇÖTOK 
Siyasal Propaganda Bağlamında Siyasal Reklamlar: 2015 Türkiye Genel Seçimlerinde Akp/Chp/Mhp Partileri TV Reklamları Üzerine Bir Değerlendirme 
Political Advertising in Political Propaganda Context: An Evaluation of TV Commercials of AKP/CHP/MHP Political Parties for the 2015 Turkey General Election
PDF
Berrin YANIKKAYA 
Dijital Çağda Öğretim & Etik ve İletişim Etiği Öğretimi Üzerine Bir Tartışma 
A Discussion on Teaching & Ethics and Teaching Communication Ethics in the Digital Age
PDF

 

İletişim / Contact
+90 216 578 06 46
Sec. Ayşe Şipal Uğur
globalmediajournaltr@yeditepe.edu.tr